LEGE privind acordarea tichetelor de vacanţă Parlamentul României adoptă prezenta lege: Art. 1. - (1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi titluri nominative denumite în continuare tichete de vacanţă. (2) Tichetele de vacanţă se pot acorda în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar, şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. (3) Tichetele de vacanţă reprezintă un titlu de valoare finanţat solidar de către angajator şi salariat. Art. 2. - (1) Tichetele de vacanţă se emit de către unităţile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unităţi emitente. (2) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege. (3) Unităţile care emit tichete de vacanţă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea securitizării acestora. (4) Fiecare tichet de vacanţă este valabil numai în condiţiile în care cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni: a) numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă; b) numele şi prenumele salariatului care are drept de utilizare de tichete devacanţă; c) numele şi adresa emitentului; d) denumirea şi codul fiscal al angajatorului; e) valoarea nominală a tichetului de vacanţă; f) date referitoare la perioada de valabilitate; g) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri sau servicii decât cele care fac obiectul prezentei legi; h) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul de vacanţă fost utilizat. Art. 3. - (1) Salariatul poate utiliza tichetele de vacanţă până la data de 31 decembrie a anului următor celui în care au fost emise tichetele de vacanţă. (2) Tichetele de vacanţă pot fi folosite numai pentru achitarea contravalorii serviciilor achiziţionate şi prestate pe teritoriul României, prin intermendiul agenţiilor de turism licenţiate cu care unităţile emitente au contractat de prestarea serviciilor respective. Serviciile vor fi prestate în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, alimentaţie publică, tratament balnear, agrement, de transport, pentru activităţi sportive şi culturale cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective. (3) Agenţiile de turism agreate pot să acorde beneficiarilor de tichete de vacanţă reduceri de tarife şi bonificaţii, variabile în funcţie de perioada anului pentru care sunt emise tichetele de vacanţă. (4) În cazul în care suma ce reprezintă contravaloarea serviciilor achiziţionate este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de vacanţă, utilizarea acestora este considerată integrală. Art. 4. - (1) Angajatorul împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaţilor stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de vacanţă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare, precum şi suma lunară cu care va contribui angajatorul la Fondul comun pentru tichete de vacanţă, în condiţiile art. 6 din prezenta lege. (2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite lista agenţiilor de turism corespunzătoare reţelei de utilizare, la care salariaţii pot folosi tichete de vacanţă. (3) Unitatea emitentă va deschide un cont bancar special, destinat în mod exclusiv viramentelor bancare către Fondul comun pentru tichete de vacanţă. În acest cont bancar, angajatorul va vira lunar contribuţiile sale şi ale salariaţilor, după cum au fost stabilite de aceştia, de comun acord. (4) Decontarea tichetelor de vacanţă între agenţiile de turism şi unităţile emitente ale tichetelor de vacanţă se face numai prin intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă. (5) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichete de vacanţă de către unităţile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri. Art. 5. - (1) Sumele lunare cu care angajatorul contribuie la Fondul comun pentru tichete de vacanţă sunt scutite la plata impozitului pe venitul global pentru salariat şi respectiv, sunt deductibile în limita salariului minim pe economie, la calculul impozitului pe profit pentru angajator. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Art. 6. - (1) Salariatul are dreptul să primească tichete de vacanţă numai dacă consimte ca în cursul unui an calendaristic, pe o perioadă de minim 4 luni şi maxim 11 luni, să plătească o contribuţie lunară echivalentă cu minim 25% şi maxim 100% din salariul minim pe economie. (2) Angajatorul stabileşte nivelul contribuţiei sale lunare la Fondul comun pentru tichete de vacanţă, în funcţie de priorităţile sale financiare. Contribuţia angajatorului nu poate fi mai mică decât contribuţia lunară a salariatului, reprezentând minim 25% din salariul minim pe economie. (3) La data împlinirii perioadei de contribuţie, unitatea emitentă, la cererea angajatorului, va emite tichete de vacanţă nominale. Valoarea nominală a tichetelor va fi egală cu suma vărsată până atunci de către salariat şi angajator la Fondul comun pentru tichete de vacanţă, la care se adaugă o sumă egală cu dobânda calculată de banca unde este deschis contul special pentru vărsămintele efectuate de salariat şi angajator. (4) Plata serviciilor oferite de unitatea emitentă sunt în sarcina angajatorului şi nu sunt incluse în contravaloarea nominală a tichetelor de vacanţă. (5) Pe parcursul perioadei de contribuţie, salariatul poate întrerupe vărsarea contribuţiei sale lunare, caz în care angajatorul nu mai poate fi obligat să verse contribuţia sa la Fondul comun pentru tichete de vacanţă. În cazul în care întreruperea are loc la cererea salariatului, înainte de împlinirea termenului minim de cotizare de 4 luni, salariatului şi angajatorului li se vor returna, în numerar, sumele vărsate, urmând ca dobânda aferentă să fie încasată numai de angajator. Dacă întreruperea are loc după împlinirea termenului minim de cotizare de 4 luni, salariatului îi vor fi eliberate tichete de vacanţă, în condiţiile prezentei legi. Art. 7. - După împlinirea termenului minim de cotizare, salariaţii pot cere oricând, prin intermediul angajatorului, eliberarea tichetelor de vacanţă în condiţiile art.6, alin. (3). Art. 8. - Vânzarea de către salariaţi şi comercializarea de către agenţiile de turism a tichetelor de vacanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 RON. Art. 9. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8, precum şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Constatarea sancţiunilor şi aplicarea contravenţiilor se fac în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. Art. 10. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor elabora norme de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: Articol unic – Se aprobă Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM MINISTRU, EMIL BOC ANEXĂ Norme metodologice privind acordarea tichetelor vacanţă Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1 Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă. Capitolul II - Angajatorii Art.2 (1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.152/2009, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc de comun acord, contractarea achiziţionarii tichetelor de vacanta cu una sau mai multe unitati emitente. (2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2009 contractează serviciile privind emiterea tichetelor de vacanţă cu unităţile emitente, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Art.3 Angajatorii, care au obţinut în anul fiscal anterior profit sau venit, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă, clauze privind modul de acordare a tichetelor de vacanţă, care să prevadă: a) numărul salariaţilor din unitate care pot primi anual tichete de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă anual salariaţilor sub forma tichetelor de vacanţă ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor; b) criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de vacanţă, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socioprofesionale şi de alte elemente specifice activităţii. Art.4 Contractul pentru achiziţionarea tichetelor de vacanta, încheiat între angajator si unităţile emitente, va cuprinde următoarele clauze: a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de vacanţă şi eşalonarea pe luni a acestuia; b)costul imprimatului reprezentând tichetul de vacanţă; c) condiţiile în care tichetele de vacanţă neutilizate de către salariaţi se restituie de către angajatori, unităţii emitente; d)lista unităţilor afiliate la care salariaţii pot folosi tichetele de vacanţă; e)condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului; f)alte clauze considerate necesare de către părti. Art.5 Angajatorii care acorda tichete de vacanţă salariaţilor vor cuprinde în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli, denumită "Tichete de vacanţă", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanţă, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanţii salariatilor. Art. 6 Pentru institutiile publice tichetele de vacanta pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite, la articolul bugetar "Tichete de vacanţă". Art. 7 Sumele reprezentând costul imprimatelor contractate cu unitatea emitenta şi primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, aceste sume se suporta de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale". Art. 8 La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanţă se iau in calcul: valoarea nominala a tichetului de vacanţă, convenită de partenerii sociali, şi numărul de salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de vacanţă. Art. 9 Angajatorii distribuie salariaţilor tichetele de vacanţă, anual, cu respectarea strictă a prevederilor legale. Tichetele de vacanţă nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de vacanta achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentănd tichetele de vacanţă. Art. 10 Angajatorii sunt obligaţi să organizeze o evidenţă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr.1, 1a) şi 1b) la prezentele norme. Capitolul III - Salariaţii Art. 11 În perioada de aplicare a prezentelor norme, nominalizarea salariaţilor cărora li se acordă tichete de vacanţă se face anual. Art. 12 Salariaţii care au primit tichete de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea, şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat. Art.13 Se interzice salariatului: a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 24 b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă; c) comercializarea tichetelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani; Art. 14 Salariatul poate utiliza tichetele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii prestate de unităţi turistice autorizate de Ministerul Turismului. Art. 15 La sfârşitul fiecărei perioade de valabilitate a tichetelor de vacanţă sau la data desfacerii sau încetării contractului individual de muncă, salariatul are obligaţia să restituie angajatorului tichetele de vacanţă neutilizate în cursul anului respectiv. Capitolul III - Unităţile emitente Art. 16 Potrivit art. 2, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2009, unitatile emitente sunt persoane juridice înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată care pot desfăşura activitatea specifică de acordare a tichetelor de vacanţă numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordata de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit criteriilor, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Art. 17 (1)În vederea desfăşurării activităţii specializate, unitatea emitenta încheie direct contracte pentru prestarea serviciilor turistice cu unităţi afiliate. (2) Unităţile emitente au obligaţia ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităţilor afiliate licenţa de turism în cazul agenţiilor de turism şi certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice. (3) Unităţile emitente încheie contracte numai cu unităţile afiliate care deţin licenţă de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Ministerul Turismului şi care sunt valabile. (4) Lista unităţilor turistice autorizate se transmite periodic de către Ministerul Turismului unităţilor emitente. Art. 18 Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de vacanţă, în vederea decontarii de către angajator: a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de vacanţă a unităţii emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete de vacanţă livrate angajatorului; b) preţul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de vacanţă sau valoarea totală a imprimatelor; c) valoarea nominală a unui tichet de vacanţă, imprimata pe acesta, din seria livrată; d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de vacanţă livrat; e) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă. Art.19 Unităţile emitente sunt obligate: a)să deschidă conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor de vacanţă, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de vacanţă achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea către unitatile afiliate a sumelor reprezentând serviciile turistice prestate pe baza tichetelor de vacanţă , conform contractelor încheiate între unitatea emitentă si unităţile afiliate respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală a tichetelor de vacanţă emise si încasate de unitatea emitentă a fost decontata integral unităţilor afiliate; b) să organizeze o evidenţă operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model in anexele nr. 2, 2a) si 2b) la prezentele norme, şi să transmita date centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, Ministerului Finanţelor Publice. c) să asigure circulaţia tichetelor de vacanţă în condiţii de siguranţă. Art. 20 În cazul în care la unităţile emitente se constată că nu s-a organizat evidenţa operativă prevazuta la art. 19, alin.(2), în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, precum şi în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a unor încălcări ale prevederilor prezentei hotărâri în activitatea desfăşurată de unitatea emitentă, Ministerul Finanţelor Publice poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizaţiei de funcţionare eliberată unităţilor emitente în cauză. Art. 21 Imprimatul reprezentand tichetul de vacanţă emis de unitatea emitentă trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii: a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de vacanţă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de vacanţă; b) emitentul şi datele sale de identificare: -denumirea şi sediul; -numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului; -codul fiscal. c) angajatorul şi datele sale de identificare: -denumirea şi sediul; -numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului; -codul fiscal. d) numele, prenumele şi codul numeric personal al angajatului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanţă; d) valoarea nominală a tichetului de vacanţă, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente; f) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate. g) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea tichetului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanţă. h) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanţă. Art. 22 Tichetele de vacanţă utilizate de salariaţi pentru prestarea serviciilor turistice de către unităţile afiliate şi achitate de către unităţile emitente, precum şi tichetele de vacanţă neutilizate de salariaţi şi returnate de către angajator unităţii emitente se păstrează de către aceasta o perioadă stabilită potrivit dispozitiilor legale. Capitolul V – Unităţile afiliate Art. 23 (1)Unităţile afiliate pot încheia contracte de prestări servicii cu unităţile emitente dacă deţin licenţă de turism valabilă în cazul agenţiilor de turism şi respectiv certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de primire turistice. (2) În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitatile emitente, unităţile afiliate au următoarele obligaţii: a) să respecte interdicţiile prevăzute pentru salariati la art.13; b) să completeze pe verso-ul fiecărui tichet de vacanţă nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de vacanţă şi să aplice ştampila; c) să asigure salariaţilor serviciile optime, fără a diminua valoarea nominala a tichetului de vacanţă cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unităţile emitente; d) să prezinte unităţii emitente la termenele stabilite prin contract şi după prestarea serviciilor, tichetele de vacanţă primite, datate si ştampilate, în vederea decontării; e) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente. Art. 24 (1)Serviciile turistice care pot fi achiziţionate pe baza tichetelor de vacanţă sunt:cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement. (2) Pachetul minim de servicii turistice achiziţionat pe baza tichetelor de vacantă trebuie să cuprindă obligatoriu servicii cazare în structuri de primire turistice clasificare de Ministerul Turismului pe o perioadă de minim 3 zile în combinaţie sau nu cu servicii de alimentaţie publică, tratament balnear, agrement turistic, transport. Art. 25 Agenţiile de turism, în calitate de unităţi afiliate au obligaţia ca în contractul încheiat cu turistul să introducă o clauză care să prevadă detaliat, valoarea serviciilor turistice contractate în baza tichetelor de vacanţă, precum şi comisionul aplicat care nu trebuie să depăşească 10% din valoarea pachetului de servicii turistice. Capitolul VI - Dispozitii finale Art. 26 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 17, alin.(1) şi alin. (2) şi art. 27 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5000 – 10.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin.(1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Art.27 Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor devacanţă este prevăzută în anexele nr. 2, 2a) şi 2b). Modul de înregistrare şi evidenţa contabilă a tichetelor de vacanţă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare. (2) Evidenta mişcării tichetelor de vacanţă se ţine la valoarea nominală imprimată pe acestea. (3) Gestionarea tichetelor de vacanţă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităţilor angajatoare, respectiv a unităţilor emitente şi a unităţilor afiliate. Art. 28 Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariaţi care vor putea beneficia de tichete de vacanţă, unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor Publice vor prezenta informari periodice Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în cursul anului 2009 cu situaţia privind angajatorii potenţiali care solicită contractarea achiziţionării tichetelor de vacanţă. Art. 29 Angajatorii, unităţile emitente si unităţile turistice utilizate de unităţile emitente au obligatia de a pune la dispoziţie organelor de control toate documentele necesare bunei desfăşurări a acţiunilor de control, sub sancţiunile prevăzute de dispozitiile legale. Art. 30 Anexele nr.1,1a),1b), 2, 2a) şi 2b) fac parte integrantă din prezentele norme.
Anexe aici...
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE