Parlamentul Romaniei Lege nr. 411/2004 din 18/10/2004 Versiune actualizata la data de 28/01/2007 privind fondurile de pensii administrate privat @ ___________ @Text actualizat la data de 28.01.2007, avandu-se in vedere urmatoarele acte: - O.U.G. nr. 50/2005 - Legea nr. 313/2005 - Legea nr. 23/2007. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza: a) infiintarea, organizarea si functionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;@. b) organizarea si functionarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu. (2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distincta si care suplimenteaza pensia acordata de sistemul public, pe baza colectarii si investirii, in interesul participantilor, a unei parti din contributia individuala de asigurari sociale. (3) Abrogat.@ __________ @Litera a) a fost modificata prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 23/2007. - Alineatul (3) a fost abrogat prin art. I, pct. 2 din Legea nr. 23/2007. Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor; 2. activ personal - suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de unitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond; 3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumita data - valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data; 4. act individual de aderare - un inscris prin care o persoana isi manifesta actul de vointa de a fi parte la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii private; 5. actionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz; 6. administrare speciala - exercitarea responsabilitatii fiduciare de catre administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului de pensii, in scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor; 7. administrator special - persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii administrat privat, desemnata sau selectata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata; 8. administrator - societatea comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si cu prevederile prezentei legi, denumita societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii si, optional, furnizarea de pensii private; 9. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizica sau juridica mandatata de administrator sa obtina acordul de aderare a participantilor; 10. beneficiar - mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil; 11. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private; 12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia - autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005; 13. Consiliul de supraveghere speciala - consiliul constituit din doua sau mai multe persoane, in functie de numarul de participanti la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei si care asista si supervizeaza activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii; 14. contract de administrare - contractul incheiat intre administrator si participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii; 15. contract de depozitare - contractul incheiat intre administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat in relatiile cu tertii si depozitar, avand ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii; 16. contributii - sumele platite de participanti si/sau in numele acestora la un fond de pensii administrat privat; 17. depozitar - institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, ori sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, avizata de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii administrat privat; 18. fond de pensii administrat privat, denumit in continuare fond de pensii - fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi; 19. fond de garantare a pensiilor - fondul infiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii, avand scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat si supravegheat de Comisie; 20. institutie de colectare - institutia care are ca atributie legala colectarea contributiilor individuale de asigurari sociale; Lege nr. 411/2004 din 18/10/2004 Versiune actualizata la data de 28/01/2007 privind fondurile de pensii administrate privat@ Page 1 of 19 file://C:\Documents and Settings\rmanciu\Desktop\eject pt Amalia\Lege nr. 411 din 2004.html 07.06.2007 21. institutie de evidenta - institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii; 22. instrumente financiare inseamna: a) valori mobiliare; b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; e) contracte forward pe rata dobanzii; f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni; g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii; h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata; 23. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) si g), combinatii ale acestora, precum si alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementari ale Comisiei Nationale de Valori Mobiliare; 24. participant - persoana care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii si care are un drept viitor la o pensie privata; 25. pensie privata - suma platita periodic participantului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public; 26. platitor - persoana fizica sau juridica care, dupa caz, retine si vireaza contributia individuala de asigurari sociale; 27. pondere zilnica a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate in ziua respectiva; 28. ponderea medie a unui fond pe o anumita perioada - media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectiva; 29. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii; 30. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzator angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acopera riscurile biometrice si pe cele privind investitiile; 31. rata de rentabilitate a unui fond de pensii - logaritm natural din raportul dintre valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare a perioadei si valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare ce preceda perioada respectiva; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezinta diferenta dintre valoarea unitatii de fond din ziua respectiva si valoarea unitatii de fond din ziua precedenta, totul raportat la valoarea unitatii de fond din ziua precedenta; 32. rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond pe o perioada si ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii pe aceeasi perioada; 33. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate si longevitate; 34. schema de pensii private - un sistem de termene, conditii si reguli pe baza carora administratorul investeste activele fondului de pensii in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii private; 35. stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care administratorul isi are sediul social si principala structura administrativa sau, daca nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa; 36. stat membru gazda - statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, a carui legislatie sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii private este aplicabila relatiei dintre angajator si participanti; 37. stat tert - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu apartine Spatiului Economic European; 38. valoarea unitatii de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumita data si numarul total de unitati ale fondului la aceeasi data.@ (2) Persoana afiliata, in raport cu o persoana fizica sau juridica, numita prima entitate, reprezinta:@ a) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 10% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate; b) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile emise ori in care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate; c) orice alta entitate in care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si in acelasi timp detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate; d) orice persoana care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitati; e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entitati;@ f) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea, inclusiv, al oricarei persoane prevazute la lit. a)-e).@ __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I, pct. 3 din Legea nr. 23/2007. - Partea introductiva si literele e) si f) au fost modificate art. I, pct. 4 din Legea nr. 23/2007. CAPITOLUL II Fondul de pensii Art. 3. - Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din: a) contributiile nete convertite in unitati de fond; b) drepturile cuvenite beneficiarilor si nerevendicate in termenul general de prescriptie; c) dobanzile si penalitatile de intarziere aferente contributiilor nevirate in termen; d) sumele provenite din investirea veniturilor prevazute la lit. a)-c).@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 5 din Legea nr. 23/2007. Art. 4. - Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 23/2007. Art. 5. - (1) Un fond de pensii trebuie sa aiba minimum 50.000 de participanti si se constituie prin contract de societate civila. (2) Numarul minim de participanti prevazut la alin. (1) trebuie realizat in perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.@ (3) Nu i se poate refuza nici unei persoane calitatea de participant, daca aceasta este eligibila. __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 7 din Legea nr. 23/2007. Art. 6. - (1) Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu. (2) Participantii si beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament si in cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru al Uniunii Europene ori stat apartinand Spatiului Economic European. (3) In cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, participantii pot opta intre a plati in continuare contributiile Page 2 of 19 file://C:\Documents and Settings\rmanciu\Desktop\eject pt Amalia\Lege nr. 411 din 2004.html 07.06.2007 la un fond de pensii din Romania sau a plati contributii la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul tarii respective, daca aceasta nu contravine legislatiei acestei tari. (4) Nicio persoana care doreste sa devina participant nu poate fi supusa unui tratament discriminatoriu si nu i se poate refuza calitatea de participant, daca aceasta este eligibila. (5) In aplicarea prezentei legi este interzisa orice discriminare directa sau indirecta dupa criteriul de sex, in special cu privire la aria de aplicare si conditiile schemelor de pensii private, contributii si beneficii.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 8 din Legea nr. 23/2007. Art. 7. - (1) Denumirea fondului de pensii contine sintagma fond de pensii administrat privat. (2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 9 din Legea nr. 23/2007. Art. 8. - Un fond de pensii nu poate fi declarat in stare de faliment.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 10 din Legea nr. 23/2007. Art. 9. - (1) Fondul de pensii este reprezentat in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, numai de catre administratorul acestuia. (2) Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti competente, in legatura cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe. (3) Sediul fondului de pensii va fi acelasi cu cel al administratorului.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 11 din Legea nr. 23/2007. Art. 10. - Continutul contractului-cadru de societate civila prin care se constituie un fond de pensii, precum si modalitatile de modificare a acestuia se stabilesc prin normele Comisiei.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 12 din Legea nr. 23/2007. CAPITOLUL III Autorizarea schemei de pensii private si a fondului de pensii@ __________ @Titlul Capitolului III a fost modificat prin art. I, pct. 13 din Legea nr. 23/2007. Art. 11. - (1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat si propus de administrator. (2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie sa obtina autorizarea Comisiei. (3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei. (4) Pentru a obtine autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odata cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare si proiectul de contract de societate civila. (5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizeaza odata cu autorizarea de administrare a fondului de pensii. (6) Procedura de autorizare si modificare a prospectului schemei de pensii private este prevazuta in normele Comisiei. (7) Administratorul procedeaza la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai dupa autorizarea acestuia, sub sanctiunea retragerii autorizatiei de administrare.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 14 din Legea nr. 23/2007. Art. 12. - (1) Continutul schemei de pensii private se stabileste prin normele Comisiei si cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele elemente: a) denumirea si sediul administratorului; b) conditiile de eligibilitate a participantilor pentru aderarea la schema de pensii private; c) modalitatea de impartire intre participanti a sumelor rezultate din investirea activelor; d) principiile investitionale ale schemei de pensii private; e) riscurile financiare, tehnice si de alta natura implicate de schema de pensii private; f) natura si distributia riscurilor prevazute la lit. e); g) dreptul exclusiv de proprietate al participantilor la schema de pensii private asupra sumei existente in conturile individuale; h) conditiile inceperii si platii prestatiilor private; i) conditiile de acordare a prestatiilor private in caz de invaliditate; j) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe categorii de comisioane; k) periodicitatea si procedura de raportare a informatiilor catre participanti; l) conditiile si procedurile de incetare a participarii si de transfer la un alt fond de pensii administrat privat. (2) Continutul schemei de pensii private poate cuprinde orice alte elemente considerate necesare de Comisie.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 15 din Legea nr. 23/2007. Art. 13. - Modelul contractului-cadru de administrare se stabileste prin normele Comisiei si contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente: a) partile contractante; b) principiile schemei de pensii private; c) principalele drepturi si obligatii ale partilor contractante si modalitatea de aplicare; d) modul de administrare a fondului de pensii; e) modalitatile de control al administratorului, exercitate de catre auditori; f) obligatiile de informare a administratorului fata de participanti si autoritati; g) evidentele administratorului referitoare la participanti, contributii, investitii si pensii private; h) modalitatile specifice de constatare, reclamare si remediere a deficientelor; i) raspunderea contractuala a partilor, incluzand si sanctiunile ce pot fi aplicate; j) durata contractului de administrare, modalitatile de modificare si incetare a contractului de administrare; k) informatii privind depozitarul fondului de pensii.@ Page 3 of 19 file://C:\Documents and Settings\rmanciu\Desktop\eject pt Amalia\Lege nr. 411 din 2004.html 07.06.2007 __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 17 din Legea nr. 23/2007. Art. 14. - Auditorul si depozitarul isi platesc fiecare taxa de avizare.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 17 din Legea nr. 23/2007. Art. 15. - (1) Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de catre administrator cu avizul Comisiei si cu informarea ulterioara a participantilor. (2) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii private va fi stabilita prin normele Comisiei.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 18 din Legea nr. 23/2007. Art. 16. - (1) Comisia retrage autorizatia administratorului de administrare a fondului de pensii, daca se dovedeste ca au fost incalcate regulile unui prospect al schemei de pensii private, dispozitiile prezentei legi sau ale normelor Comisiei. (2) De la data retragerii autorizatiei de administrare a administratorului se aplica prevederile privind administrarea speciala. (3) Administratorul poate ataca decizia de retragere a autorizatiei de administrare a fondului de pensii la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 19 din Legea nr. 23/2007. Art. 17. - (1) Fondul de pensii trebuie autorizat de Comisie, dupa autorizarea administratorilor si a prospectului schemei de pensii private. (2) Autorizatia se elibereaza pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexeaza urmatoarele documente: a) contractul de societate civila de constituire a fondului de pensii; b) actele individuale de aderare la contractul de societate civila prin care se infiinteaza fondul de pensii si la prospectul schemei de pensii private; c) alte documente si informatii potrivit cerintelor prevazute in normele Comisiei.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 20 din Legea nr. 23/2007. Art. 18. - (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente si informatii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de autorizare a fondului de pensii. (2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind indreptatita: a) sa se adreseze autoritatilor competente; b) sa solicite documente si informatii din alte surse.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 21 din Legea nr. 23/2007. Art. 19. - Comisia verifica daca sunt intrunite conditiile de catre membrii fondului de pensii pentru a fi participant conform prezentei legi, avizeaza contractul de societate civila si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivata a autorizarii fondului de pensii.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 22 din Legea nr. 23/2007. Art. 20. - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii, daca documentatia prezentata: a) ramane incompleta si dupa expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informatii sau documente suplimentare; b) nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; c) contine clauze care pot prejudicia interesele participantilor sau nu le protejeaza in mod corespunzator. (2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii, scrisa si motivata, se comunica administratorului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 23 din Legea nr. 23/2007. Art. 21. - (1) In cazul in care se constata scaderea numarului de participanti si mentinerea acestuia sub minimul legal, timp de un trimestru, Comisia retrage, prin decizie, autorizatia unui fond de pensii. (2) Decizia de retragere a autorizatiei fondului de pensii, scrisa si motivata, se comunica administratorului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia. (3) Administratorul este obligat sa inceteze orice activitate aferenta fondului de pensii, de la data luarii la cunostinta despre retragerea autorizatiei acestuia. (4) De la data la care Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii se aplica prevederile referitoare la administrarea speciala.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 24 din Legea nr. 23/2007. Art. 22. - (1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizatiei, dupa caz, poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii. (2) In termen de 10 zile calendaristice de la data ramanerii definitive a deciziei mentionate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a respins contestatia, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 25 din Legea nr. 23/2007. CAPITOLUL IV Investitiile fondului de pensii Art. 23. - (1) Comisia verifica indeplinirea obligatiei administratorilor de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu respectarea, in principal, a urmatoarelor reguli: a) investirea in interesul participantilor si beneficiarilor, iar in cazul unui conflict potential de interese, administratorul care gestioneaza activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie sa adopte masuri ca investirea sa se faca numai in interesul acestora; Page 4 of 19 file://C:\Documents and Settings\rmanciu\Desktop\eject pt Amalia\Lege nr. 411 din 2004.html 07.06.2007 b) investirea intr-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea lor, iar cele detinute pentru acoperirea fondului de garantare si a provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, intr-un mod adecvat naturii si duratei drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor; c) investirea sa se efectueze preponderent in instrumente tranzactionate pe o piata reglementata, astfel cum este definita in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; investitiile in instrumente care nu sunt tranzactionate pe o piata reglementata trebuie sa nu depaseasca niveluri prudentiale; d) investitiile in instrumente financiare derivate sunt permise doar in masura in care contribuie la scaderea riscurilor investitiei sau faciliteaza gestionarea eficienta a portofoliului; e) activele se diversifica in mod corespunzator, astfel incat sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societati comerciale si concentrari de riscuri pe ansamblul activelor. (2) Comisia poate decide sa nu aplice cerintele prevazute la alin. (1) lit. c) si e) pentru investitiile in titluri de stat.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 26 din Legea nr. 23/2007. Art. 24. - (1) Administratorul elaboreaza o declaratie privind politica de investitii, in forma scrisa. Declaratia privind politica de investitii contine: a) strategia de investire a activelor, in raport cu natura si durata obligatiilor; b) metodele de evaluare a riscurilor investitionale; c) procedurile de management al riscului; d) metoda de revizuire a principiilor de investitii; e) persoanele responsabile de luarea deciziilor si realizarea investitiilor, precum si procedurile pentru luarea deciziilor. (2) Administratorul revizuieste si completeaza declaratia privind politica de investitii ori de cate ori intervine o schimbare importanta in politica de investitii sau cel putin o data la 3 ani, cu acordul Comisiei, informand participantii cu privire la noua politica investitionala.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 27 din Legea nr. 23/2007. Art. 25. - (1) Cu respectarea dispozitiilor art. 23, administratorul investeste in: a) instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite in lei la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei si care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa, fara sa depaseasca un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; b) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania, de state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in procent de pana la 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; c) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile administratiei publice locale din Romania sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, in procent de pana la 30% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; d) valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate din Romania, statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in procent de pana la 50% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; e) titluri de stat si alte valori mobiliare, emise de state terte, in procent de pana la 15% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; f) obligatiuni si alte valori mobiliare, tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate, emise de autoritatile administratiei publice locale din state terte, in procent de pana la 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; g) obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, daca aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate si daca indeplinesc cerintele de rating, in procent de pana la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania sau din alte tari, in procent de pana la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; i) alte forme de investitii prevazute de normele Comisiei. (2) Investitiile prevazute la alin. (1), dupa caz, sunt efectuate in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind operatiunile valutare. (3) Comisia poate modifica, temporar, procentul maxim al activelor, care poate fi investit in categoriile de active prevazute la alin. (1), si va emite norme in acest scop. (4) In functie de natura emitentului de instrumente financiare in care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt: a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite intr-o singura societate comerciala sau in fiecare categorie de active ale acesteia, fara a depasi in total 5%; b) 10% din activele unui fond de pensii pot fi investite in activele unui grup de emitenti si persoanele afiliate lor.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 28 din Legea nr. 23/2007. Art. 26. - Investitiile activelor fondurilor de pensii administrate privat si rezultatele investirii sunt scutite de impozit.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 29 din Legea nr. 23/2007. Art. 27. - (1) Administratorul exercita, in numele participantilor, dreptul de vot in adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale in al caror capital social au fost investite activele fondului de pensii. (2) Votul este exercitat exclusiv in interesul participantilor si beneficiarilor la fondul de pensii.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 30 din Legea nr. 23/2007. Art. 28. - (1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite in: a) active care, potrivit legii, nu pot fi instrainate; b) active a caror evaluare este incerta, precum si antichitati, lucrari de arta, autovehicule si altele asemenea; c) bunuri imobiliare; d) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de administrator; e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei. (2) Activele fondului de pensii nu pot fi instrainate: a) administratorului sau auditorului; b) depozitarului; c) administratorului special; d) membrilor Consiliului Comisiei si personalului Comisiei; e) persoanelor afiliate entitatilor prevazute la lit. a)-d); f) oricaror alte persoane sau entitati prevazute prin normele Comisiei. (3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garantii si nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sanctiunea nulitatii absolute a Page 5 of 19 file://C:\Documents and Settings\rmanciu\Desktop\eject pt Amalia\Lege nr. 411 din 2004.html 07.06.2007 actelor prin care se constituie garantia sau se acorda creditul.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 31 din Legea nr. 23/2007. Art. 29. - (1) Comisia calculeaza si publica lunar pe site-ul propriu urmatoarele informatii: a) rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni; b) rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensii private pentru ultimele 24 de luni; c) rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii, stabilita de Comisie. (2) In cazul in care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din Romania, pentru 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului respectiv, aplicand procedura privind administrarea speciala.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 32 din Legea nr. 23/2007. CAPITOLUL V Participanti Art. 30. - (1) Persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie sa adere la un fond de pensii.@ (2) Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. (1), in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii. __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 33 din Legea nr. 23/2007. Art. 31. - O persoana nu poate fi participant, in acelasi timp, la mai multe fonduri de pensii, reglementate de prezenta lege, si poate avea un singur cont la fondul de pensii al carui participant este, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 38.@ __________ @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 34 din Legea nr. 23/2007. Art. 32. - (1) O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie initiativa sau in urma repartizarii sale de catre institutia de evidenta. (11) La semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra conditiilor schemei de pensii private, mai ales in ceea ce priveste: drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri.@ (2) Este interzisa delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare. (3) Comisia aproba actul-cadru de aderare al fiecarui fond de pensii, precum si modificarile acestuia, daca sunt intrunite conditiile legale, in termen de 10 zile lucratoare de la momentul solicitarii. (4) Administratorul transmite institutiei de evidenta copii de pe actele individuale de aderare, in vederea actualizarii Registrului participantilor. __________ @Alineatul (11) a fost introdus prin art. I, pct. 35 din Legea nr. 23/2007. Art. 33. - (1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii in termen de 4 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta.@ (2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectueaza direct proportional cu numarul participantilor unui fond de pensii la data efectuarii repartizarii. (3) Institutia de evidenta notifica fiecarei persoane care nu a aderat la un fond de pensii in termenul prevazut la alin. (1) ca urmeaza a fi repartizata la un fond de pensii ales aleatoriu, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificare. __________ @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I, pct. 36 din Legea nr. 23/2007. Art. 34. - (1) Registrul participantilor se constituie si se actualizeaza de catre institutia de evidenta. (2) Modificarea structurii Registrului participantilor se face pe baza unui protocol incheiat intre institutia de colectare, institutia de evidenta si Comisie. Art. 35. - (1) Dupa aderare sau repartizare, participantii sunt obligati sa contribuie la un fond de pensii si nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toata perioada pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, pana la deschiderea dreptului la pensia privata. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) perioadele pentru care nu exista obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale in sistemul public. (3) In situatia in care un participant inceteaza sa contribuie, acesta ramane participant cu drepturi depline la fondul de pensii. (4) Drepturile participantului pot fi transferate in alte tari in care acesta are domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit. Art. 36. - Participantul al carui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere. Art. 37. - De la data pensionarii de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, participantul poate obtine: a) o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca activul sau personal net, ca urmare a perioadei reduse de contributie, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei; b) o pensie privata, daca activul sau personal net este suficient. Art. 38. - (1) In cazul decesului unui participant inainte de deschiderea dreptului la pensia privata, beneficiarilor li se deschide cate un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, in care se transfera activele cuvenite fiecaruia. (2) Drepturile beneficiarilor prevazuti la alin. (1) sunt aceleasi cu cele ale participantilor la acel fond de pensii. (3) Beneficiarul are dreptul, dupa caz, la: a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, daca are calitatea de participant la un alt fond de pensii; b) plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, fara a datora penalitati, daca nu are calitatea de participant. (4) Plata drepturilor beneficiarului se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestora. Art. 39. - (1) In situatia in care un participant doreste sa adere la alt fond de pensii, acesta este obligat sa ii notifice in scris administratorului fondului de pensii de la care se transfera, cu 30 de zile calendaristice inainte de aderarea efectiva la noul fond de pensii, si sa ii trimita acestuia o copie de pe noul act de aderare. Page 6 of 19 file://C:\Documents and Settings\rmanciu\Desktop\eject pt Amalia\Lege nr. 411 din 2004.html 07.06.2007 (2) Calitatea de participant la vechiul fond de pensii inceteaza la data la care se realizeaza transferul de disponibilitati, iar calitatea de participant la noul fond de pensii incepe la aceeasi data. Art. 40. - (1) Transferul de disponibilitati are loc in prima zi lucratoare dupa expirarea termenului prevazut la art. 39 alin. (1) si cuprinde activul personal net existent in contul participantului la acea data, diminuat cu penalitatea de transfer, dupa caz. (2) Administratorul vechiului fond de pensii informeaza noul administrator despre contributiile participantului, despre transferurile de disponibilitati efectuate in numele sau, precum si despre contributiile acestuia la fondurile de pensii al caror participant a fost anterior, existente la data informarii. Art. 41. - Comisia emite norme cu privire la: a) evidenta participantilor la fondul de pensii; b) informarea fondului de pensii initial in ceea ce priveste transferul la alt fond de pensii, precum si transferul de disponibilitati; c) modelul actului-cadru de aderare si procedura de modificare a acestuia; d) procedura de repartizare aleatorie; e) informarea privind repartizarea; f) procedura de plata si de evidenta a platii contributiilor; g) evidenta si declaratia de plata referitoare la valoarea activelor participantului sau ale beneficiarului; h) suma necesara pentru obtinerea unei pensii private minime; i) orice alte aspecte pe care le considera necesare. CAPITOLUL VI Contributia la fondul de pensii Art. 42. - (1) Contributia la fondul de pensii este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii. (2) Contributia la fondul de pensii se evidentiaza distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, in mod similar cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza in aceleasi conditii cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale. (4) Participantul care a fost detasat in alta tara are dreptul la continuarea platii contributiilor la fondul de pensii din Romania, pe toata durata detasarii. (5) In situatia continuarii platii contributiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, lucratorul detasat in Romania si angajatorul acestuia, dupa caz, vor fi exonerati de obligatia de a contribui la un fond de pensii din Romania. Art. 43. - (1) Baza de calcul, retinerea si termenele de plata a contributiei la fondul de pensii sunt aceleasi cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale. (2) La momentul inceperii activitatii de colectare, cuantumul contributiei este de 2% din baza de calcul. (3) In termen de 8 ani de la inceperea colectarii, cota de contributie se majoreaza la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an. Art. 44. - (1) Virarea contributiilor la fondurile de pensii se realizeaza de catre institutia de colectare, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea lor, pe baza informatiilor furnizate de institutia de evidenta. (2) Nerespectarea de catre institutia de colectare sau de catre institutia de evidenta a termenului prevazut la alin. (1) atrage plata de catre aceasta a dobanzilor sau penalitatilor de intarziere, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare. (3) Platitorul transmite institutiei de colectare si institutiei de evidenta informatii despre suma virata, codul numeric personal al participantului, perioada pentru care este platita contributia respectiva si baza de calcul a acesteia. Art. 45. - (1) Daca administratorul nu a primit contributiile in termenul legal, acesta informeaza imediat, in scris, institutia de evidenta. (2) In cazul neachitarii la termen a contributiei datorate fondului de pensii: a) se platesc dobanzi si penalitati de intarziere de catre persoana raspunzatoare de neplata la termen, in acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligatiilor bugetare; b) institutia de colectare procedeaza la aplicarea modalitatilor de executare silita si a celorlalte modalitati de stingere a debitelor, conform dispozitiilor legale privind colectarea creantelor bugetare; c) dobanzile si penalitatile aferente se vireaza in contul individual al participantului, in termen de doua zile lucratoare de la data achitarii lor, si asupra lor nu se datoreaza comisionul prevazut la art. 88 alin. (1) lit. a). Art. 46. - (1) Comisia, cu avizul institutiei de evidenta si al institutiei de colectare, emite norme privind: a) modalitatea de efectuare a platii contributiilor catre fondurile de pensii; b) modalitatea transmiterii informatiilor legale; c) operatiunile care trebuie efectuate de institutia de evidenta, de institutia de colectare sau de alte persoane, in cazul intarzierii platii contributiilor, in caz de neplata a acestora, precum si pentru remedierea erorilor aparute; d) activitatea institutiei de evidenta si a institutiei de colectare, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor; e) orice alte aspecte considerate necesare. (2) Comisia, impreuna cu institutia de evidenta si cu institutia de colectare, poate propune masuri privind imbunatatirea activitatii acestora.
TEXTUL COMPLET AICI...
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE