OUG nr 79/2008, Ordonanta de urgenta privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 23/06/2008 Avand in vedere ca actualul cadru legal a creat premisele functionarii in paralel a doua sisteme de conducere a operatorilor economici, primul aplicabil societatilor comerciale, in general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia administrarea executiva este delegata directorilor care isi exercita atributiile in temeiul unui contract de mandat, iar cel de-al doilea incident regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, precum si societatilor la care statul sau o autoritate administrativa este actionar majoritar, instituit de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, cu completarile ulterioare, conform caruia atributiile de conducere sunt exercitate de conducatori in baza unui contract de performanta, anexa la contractul individual de munca, tinand cont de faptul ca existenta unui regim diferentiat pentru o anumita categorie de operatori economici nu se justifica, fiind, dimpotriva, de natura a crea disfunctionalitati in derularea activitatii societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, luand in considerare specificul anumitor categorii de societati comerciale, in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. 1 Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar, precum si filialelor acestora, denumite in continuare operatori economici. Art. 2 (1) Directorii generali/directorii asigura conducerea operatorilor economici prevazuti la art. 1, in baza unui contract de mandat incheiat in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta. (2) Contractul de mandat este acordul de vointa incheiat intre operatorul economic, reprezentat de consiliul de administratie, si directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta aprobate de actionari. (3) La nivelul operatorului economic, in contractul de mandat, alaturi de criteriile de performanta specifice, se prevad in mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum si cresterea productivitatii muncii, calculata potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Art. 3 Criteriile si obiectivele inscrise in contractul de mandat se actualizeaza anual, in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli. Art. 4 (1) Remuneratia lunara a directorului general/directorului se diminueaza proportional cu gradul global de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. (2) Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, conducatorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remuneratii brute lunare, proportional cu gradul global de depasire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat. Art. 5 Conducatorii ministerelor, Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, precum si ai altor institutii publice care au in subordine, autoritate, coordonare sau in portofoliu operatori economici au urmatoarele obligatii: a) sa aprobe sau sa supuna aprobarii, dupa caz, bugetele de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale in vigoare; b) sa dispuna masuri pentru urmarirea lunara a executiei contractelor de mandat si pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta; c) sa aprobe acordarea premiilor anuale in limita si in conditiile prevazute prin contractul de mandat si prin prevederile art. 4 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta. Art. 6 Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, prezinta spre consultare sindicatelor de ramura bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici prevazuti la art. 1. Art. 7 (1) Fundamentarea fondului de salarii anual, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, se va face pe baza indicelui de crestere a castigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii, calculat in unitati valorice comparabile sau in unitati fizice, dupa caz. (2) Suplimentar fata de cresterea prevazuta la alin. (1) se va putea acorda o crestere a castigului salarial mediu pe baza economiilor rezultate din reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri, dar nu mai mult decat indicele de crestere a productivitatii muncii. (3) Indicele productivitatii muncii va putea fi calculat in unitati fizice pentru activitatea de baza, daca aceasta reprezinta mai mult de 50% din totalul veniturilor din activitatea de baza. (4) Pentru operatorii economici-filiale, a caror activitate depinde de contractele cu societatea-mama in proportie mai mare de 60% din activitate, drepturile salariale se acorda in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), dar nu mai mult decat cresterea acordata pentru societatea-mama. (5) In cazuri justificate, prin hotarare a Guvernului, pot fi stabiliti alti indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii. Art. 8 Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica societatilor financiar-bancare si de asigurari, precum si societatii comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. Art. 9 Contractele de performanta incheiate in baza dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, cu completarile ulterioare, precum si contractele de mandat incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta inceteaza sau se modifica, dupa caz. Art. 10 La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, cu completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE