CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARARE Pentru aprobarea Normelor privind desfasurarea transportului in comun in mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Bucuresrti si modul de sanctionare a abaterilor savarsite Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului general si Raportul de specialitate al Directiei Generale Transport, Drmuri si Siguranta Circulatiei si Regiei Autonome de Transport Bucuresti ; Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti ; Luand in considerare dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 2/2001 si ale Hotararii de Guvern nr. 432/2001 ; In temeiul art. 38(1) si art.48 din Legea nr. 215/2001 privind administratia locala, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIIULUI BUCURESTI hotaraste : Art. 1 – Se aproba Normele privind desfasurarea transportului in comun in mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti si modul de sanctionare a abaterilor savarsite, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga decizia nr.688/1974 a Comitatului Executiv al fostului Consiliu Popular al Municipiului Bucuresti si orice alte decizii sai dispozitii contrare prevederilor prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea. PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Mihai Dori Giugula Drd. Anton Petrisor Parlagi BUCURESTI Nr. 156 ANEXA La HCGMB nr. 156/23.08.2001 Norme privind desfasurarea transportului in comun in mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti si modul de sanctionare a abaterilor savarsite: Art. 1 – Calatoria cu mijloacele de transport in comun (tramvaie, autobuze, troleibuze si vehiculele de pe liniile expres) apartinand Regiei Autonome de Transport Bucuresti – R.A. se efectueaza in conditiile reglementate prin prezenta hotarare. Pentru a beneficia de transportul in comun cu mijloacele RATB, calatorii trebuie sa plateasca tariful in vigoare la data efectuarii calatoriei ; dovada achitarii tarifului se face prin compostarea sau validareabiletelor, cartelelor magnetice, abonamentelor sau legitimatiilor de calatorie procurate de la centrele de distributie. Art. 2 – Urcarea calatorilor in vehiculele de transport in comun ale R.A.T.B. se va face in ordine si numai prin usile prevazute cu indicatia « urcare », iar coborarea prin usile cu indicatia « coborare », cu exceptie. - femeilor in stare de graviditate inaintata ; - persoanelor cu copii mici pana la 3 ani ; - batranilor si invalizilor cu invaliditate vizibila ; - bolnavilor condusi de insotitori. Art. 3 – Urcarea sau coborarea calatorilor in si din vehiculele de transport ale R.A.T.B., se va face numai in statii. Este interzisa urcarea sau coborarea calatorilor inainte de oprirea sau dupa pornirea vehiculelor din statii. Art.4 – La urcarea in tramvai, autobuz, troleibuz sau in vehiculele de pe liniile expres, calatorul este obligat sa composteze de indata biletul sau cartela magnetica, corespunzatoare tarifului in vigoare la data efectuarii calatoriei, in aparatele special montate in acest scop iar la cererea organelor de control sa le prezinte pentru verificare. Calatoria pe liniile de transport in comun « expres » se efectueaza numai in baza cartelelor magnetice corespunzatoare liniilor pentru care au fost eliberate. Sunt scutiti de plata taxei de calatorie copiii in varsta de pana la 7 ani. Pentru marfurile sau bagajele care ocupa locurile de pe scaune, calatorul va plati, in plus, pretul unui bilet sau al unei cartele magnetice la tariful in vigoare la data efectuarii calatoriei, pentru fiecare loc ocupat cu marfurile sau bagajele respective. Pretul biletului sau al cartelei magnetice se achita chiar si in situatia in care calatorul detine abonament sau legitimatie de calatorie valabile. Pentru bagajele cu volum mic, se tin in mana, nu se plateste suplimentar pretul unui bilet sau al unei cartele magnetice. Art. 5 – Biletele, cartelele magnetice, abonamentele sau legitimatiile de calatorie vor fi folosite potrivit conditiilor in care au fost eliberate. Posesorii de abonamente sau legitimatii nominale sunt obligati sa prezinte controlorilor, la cerere, actele de identitate. Biletele, cartelele magnetice, abonamentele sau legitimatiile de calatorie care prezinta date incomplete, stersaturi sau modificari sunt confiscate, iar utilizatorul va fi sanctionat conform legislatiei in vigoare. Pe portiunea de traseu comun a mai multor linii de transport, abonamentul eliberat pentru una dintr ele se poate utiliza si pentru celelalte. Art. 6 – Biletul sau cartela magnetica dau dreptul la o singura calatorie fara intrerupere, pe distanta corespunzatoare tarifului, pe traseul fixat vehiculului pentru cursa respectiva si numai in vehiculul in care au fost compostate sau validate. Biletele, cartelele magnetice, abonamentele sau legitimatiile de calatorie pot fi transmise altor persoane, cu exceptia celor nenominale. Art.7 – Este interzis calatorilor : a) sa calatoreasca fara bilet ori cartela magnetica la tariful in vigoare la data efectuarii calatoriei sau sa calatoreasca fara abonament sau legitimatie de calatorie valabile ; b) sa calatoreasca fara bilete sau cartele magnetice compostate sau validate in mod valabil ; c) sa calatoreasca cu bilete, cartele magnetice, abonamente sau legitimatii de calatorie care prezinta date modificate sau sterse ; d) sa impiedice in orice mod personalul RATB sa-si exercite atributiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport in comun, in statii ori la capetele de linii ; e) sa agreseze fizic sau verbal personalul RATB in timpul exercitarii atributiilor de serviciu la bordul vehiculelor de transport in comun, in statii ori la capetele de linii ; f) sa ceara conducatorilor vehiculelor de transport in comun deschiderea usilor acestora intre statii sau la semafoare ; g) sa poarte discutii cu conducatorul vehicului de transport in comun in timpul circulatiei ; h) sa impiedice organele de control sa-si exercite atributiile ; i) sa calatoreasca pe scari, pe partile laterale sau in fara caropseriei vehiculelor de transport ; j) sa umble la aparatele si instalatiile vehiculului ; k) sa actioneze semnalul de alarma fara a exista un pericol iminent pentru siguranta vehiculului sau a calatorilor ; l) sa se sprijine de geamuri pentru asigurarea stabilitatii in timpul mersului (in acest scop se vor folosi numai barele si curelele pentru sustinere sau manerele de la scaune) ; m) sa produca dezordine in orice mod la urcare, la coborare sau in interiorul vehiculului ; n) sa lipeasca afise in interiorul sau exteriorul vehiculului ; o) sa deterioreze sau sa murdareasca sub orice forma vehiculul ; p) sa vanda orice marfa in interiorul vehiculului ; q) sa consume bauturi sau sa fumeze in interiorul vehiculului ; r) sa tulbure ordinea si linistea celorlalti calatori ; s) sa arunce obiecte de orice fel pe fereastra ori usa vehiculului ; Art.8 – In vehiculele de transport in comun este interzisa : a) ocuparea locurilor de pe scaune cu marfuri sau bagaje fara compostarea sau validarea, in plus, a unui bilet sau a unei cartele magnetice la tariful in vigoare la data efectuarii calatoriei, pentru fiecare loc ocupat cu marfurile sau bagajele respective ; b) transportarea de materiale inflamabile precum : butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilena, bidoane cu benzina sau petrol, bidoane cu carbid de foc neasigurate, etc. ; c) transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalti calatori, prin mirosurile pe care le emana, prin ardere, coroziune sau murdarie ; d) transportarea pasarilor sau animalelor vii, cu exceptia cainilor insotiti care au lesa si botnita ori a animalelor mici tinute in brate. Art.9 – Regia Autonoma de Transport Bucuresti – R.A. este obligata a) sa puna in exploatare numai vehicule de transport curate si ale caror sisteme si instalatii asigura functionarea lor in conditiile tehnice prevazute de lege ; b) sa ia masuri pentru a asigura incarcarea mijloacelor de transport in comun numai in limita capacitatii lor inscrisa in documentul de bord al vehiculului respectiv ; Art.10 – Abaterile de la dispozitiile prezentei hotarari constituie contraventie si se sanctioneaza astfel : Pentru contraventiile prevazute la art.7 amenda este de la 20 la 40 lei, iar pentru cele prevazute la art.8 amenda este de la 30 la 50 lei. Cuantumul amenzilor va putea fi modificat de organele abilitate, conform prevederilor legale. Art.11 – Cand abaterea este savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii penale constituie infractiune, se pedepseste in conformitate cu legea penala. Art.12 – In situatia in care contraventia savarsita a avut drept consecinta producerea unui prejudiciu pentru RATB in procesul-verbal de contraventie se va mentiona, pe langa contraventia savarsita si amenda aplicata, in ce a constat prejudiciul, urmand ca valoarea acestuia sa fie stabilita pe baza unui deviz, recuperea efectuandu-se conform dreptului comun. Art. 13 – Contraventiile stabilite prin prezenta hotarare se constata si se sanctioneaza prin procesul-verbal incheiat de personalul cu atributii de control din cadrul RATB, de delegatii cu imputernicire data prin Dispozitia Primarului general al Municipiului Bucuresti. In procesul-verbal, agentul constatator mentioneaza limita minima si maxima a amenzii prevazuta de prezenta hotarare pentru contraventia savarsita si stabileste amenda aplicata. In momentul constatarii contraventiei, agentul constatator elibereaza contravenientului o dovada numita « constatare » care va cuprinde descrierea contraventiei savarsite, daca aceasta a avut sau nu ca urmare producerea unui prejudiciu RATB , limita minima si maxima a amenzii prevazuta de prezenta hotarare pentru abaterea savarsita si amenda aplicata, mentionand suma care poate fi achitata in termen de 48 ore, procesul-verbal urmand sa se intocmeasca ulterior. Art. 14 – Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate. In cazul in care contravenientul refuza sa se legitimeze, agentul constatator poate apela la ofiterii sau subofiterii de politie ori la cele mai apropiate sectii de politie. Art.15 – In cazul in care contravenientul achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta hotarare pentru abaterea savarsita, iar prin contraventie nu s-a cauzat un prejudiciu, procesul-verbal nu se mai incheie si orice urmarire inceteaza. Plata amenzii se face contra chitanta, in care se va specifica numele si prenumele contravenientului, contraventia pentru care a fost incasata amenda, data savarsirii contraventiei precum si linia de transport in care s-a savarsit aceasta. Art.16 – Daca contravenientul se angajeaza sub semnatura sa achite, in cel mult 48 de ore de la data savarsirii contraventiei si intocmirii « constatarii », jumatate din minimul amenzii stabilita prin prezenta hotarare pentru abaterea savarsita, agentul constatator va face mentiune in acest sens in cuprinsul constatarii si daca este cazul, in procesul-verbal. Plata amenzii se face in acest caz la agentiile CEC, casieriile RATB, filiale sau succursale ale bancilor iar chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator, in termenul prevazut de alineatul precedent. Daca contravenientul achita in 48 ore de la data savarsirii contraventiei jumatate din minimul amenzii prevazut in prezenta hotarare pentru abaterea savarsita, inceteaza orice urmarire in ceea ce priveste amenda. In cazul in care contravenientul nu achita in 48 de ore din minimul amenzii, agentul constatator procedeaza la intocmirea procesului-verbal pe baza datelor retinute in momentul constatarii contraventiei si al eliberarii “constatarii “. Contravenientul va achita in acest caz amenda aplicata prin procesul-verbal de contraventie. Pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 14 ani minimul si maximul amenzii prevazute la art.10 se reduc la jumatate. Art. 17 – Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. Plangerea se depune la organul din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei. Art. 18 – Plangerea se inainteaza de catre organul constatator judecatoriei competente spre solutionare. Art. 19 – Organizatorii de manifestari sportive, de spectacole, actiuni cu caracter sindical etc. au obligatia sa ia masurile necesare pentru preintampinarea distrugerii sau degradarii componentelor mijloacelor de transport in comun ori a mobilierului stradal existent in statiile RATB. Organul administratiei publice locale care autorizeaza astfel de manifestari va consemna si obligatia organizatorilor de a suporta contravaloarea daunelor produse. Art. 20 – Contraventiilor stabilite prin prezentele Norme le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
H O T A R A R E privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.156/23.08.2001 >>> aici...
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE