Parlamentul României adopta prezenta lege Lege nr. 54/2003 Legea sindicatelor CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1: (1) Sindicatele, denumite în continuare organizatii sindicale, sunt constituite în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaŃia naŃională, în pactele, tratatele si conventiile internationale la care România este parte, precum si în contractele colective de muncă si promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor acestora. (2) Organizatiile sindicale sunt independente fată de autoritătile publice, de partidele politice si de patronate. Art. 2: (1) Persoanele încadrate în muncă si functionarii publici au dreptul să constituie organizatii sindicale si să adere la acestea. Persoanele care exercită potrivit legii o meserie sau o profesiune în mod independent, membrii cooperatori, agricultorii, precum si persoanele în curs de calificare au dreptul, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, să adere la o organizatie sindicală. (2) Pentru constituirea unei organizatii sindicale este necesar un număr de cel putin 15 persoane din aceeasi ramură sau profesiune, chiar dacă îsi desfăsoară activitatea la angajatori diferiti. (3) Nici o persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se retragă sau nu dintr-o organizatie sindicală. (4) O persoană poate face parte în acelasi timp numai dintr-o singură organizatie sindicală. Art. 3: Salariatii minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fără a fi necesară încuviintarea prealabilă a reprezentantilor lor legali. Art. 4: Persoanele care detin functii de conducere, functii de demnitate publică, conform legii, magistratii, personalul militar din aparatul Ministerului Apărării Nationale si Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si din unitătile aflate în subordinea acestora nu pot constitui organizatii sindicale. CAPITOLUL II Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor sindicale SECłIUNEA 1 Statutele organizatiilor sindicale Art. 5: Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si încetarea activitătii unei organizatii sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi, cu respectarea prezentei legi. În absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si încetarea activitătii organizatiei sindicale se vor aplica dispozitiile de drept comun privind încetarea persoanelor juridice. Art. 6: (1) Statutele organizatiilor sindicale cuprind prevederi cel putin cu privire la: a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale; b) modul în care se dobândeste si încetează calitatea de membru al organizatiei sindicale; c) drepturile si îndatoririle membrilor; d) modul de stabilire si încasare a cotizatiei; e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atribuŃiile lor; f) condiŃiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotărârilor; g) mărimea si compunerea patrimoniului initial; h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, după caz, lichidarea patrimoniului, cu specificarea că bunurile date în folosintă de către stat vor fi restituite acestuia. (2) Statutele nu pot să contină prevederi contrare Constitutiei si legilor. Art. 7: (1) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si elabora reglementări proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea si de a-si formula programe proprii de actiune, cu respectarea legii. (2) Este interzisă autoritătilor publice si patronatelor orice interventie de natură să limiteze ori să întrerupă exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1). SECłIUNEA a 2-a Conducerea organizatiilor sindicale Art. 8: Pot fi alesi în organele de conducere membri ai organizatiei sindicale care au capacitate de exercitiu deplină si nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârsirea infractiunii. Art. 9: Membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigură protectia legii contra oricăror forme de conditionare, constrângere sau limitare a exercitării functiilor lor. Art. 10: (1) În timpul mandatului si în termen de 2 ani de la încetarea mandatului, reprezentantilor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea celui care angajează, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale. (2) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de muncă, atât ale reprezentantilor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cât si ale membrilor acestora, din initiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicală. (3) Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (1) cei care au fost revocati din functiile sindicale de conducere detinute pentru încălcarea prevederilor statutare sau legale. (4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici. Art. 11: (1) Pe perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organizatia sindicală contractul său individual de muncă sau, după caz, raportul de serviciu se suspendă, iar aceasta îsi păstrează funcŃia si locul de muncă avute anterior, precum si vechimea în muncă, respectiv în specialitate sau în functia publică detinută, în conditiile legii. Pe postul acesteia poate fi încadrată o altă persoană numai cu contract individual de muncă pe durată determinată. (2) La revenirea în postul avut anterior persoanei aflate în situatia prevăzută la alin. (1) i se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decât cel ce putea fi obtinut în conditii de continuitate în acel post. Art. 12: Prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin acorduri privind raporturile de serviciu se pot stabili, în conditiile legii, si alte măsuri de protectie în afara celor prevăzute la art. 10 alin. (1), (2) si (4) si la art. 11, pentru cei alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale. Art. 13: Organul de conducere al organizatiei sindicale are obligaŃia de a tine o evidentă a numărului de membri, a încasărilor si cheltuielilor de orice fel. SECłIUNEA a 3-a Dobândirea personalitătii juridice Art. 14: (1) Pentru dobândirea personalitătii juridice de către organizatia sindicală, împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi are sediul aceasta. (2) La cererea de înscriere a organizatiei sindicale se anexează originalul si câte două copii certificate de reprezentantul legal de pe următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a organizatiei sindicale, semnat de cel putin 15 membri fondatori; b) statutul organizatiei sindicale; c) lista membrilor din organul de conducere al organizatiei sindicale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii si domiciliului; d) procura autentică a împuternicitului special, dată prin procesul-verbal de constituire prevăzut la lit. a). Art. 15: (1) Judecătoria competentă, potrivit art. 14 alin. (1), la primirea cererii de înscriere este obligată ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 14 alin. (2); b) dacă actul constitutiv si statutul organizatiei sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare. (2) În cazul în care constată că cerinŃele legale pentru constituirea organizatiei sindicale nu sunt îndeplinite, presedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 14 alin. (1), căruia îl solicită, în scris, remedierea neregularitătilor constatate, în termen de cel mult 7 zile. (3) În cazul în care sunt întrunite cerintele prevăzute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale. (4) Instanta pronuntă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii. (5) Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronuntare. Art. 16: (1) Hotărârea judecătoriei este supusă numai recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronuntare. (3) Recursul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale, în termen de 45 de zile. Instanta de recurs redactează decizia si restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronuntare. Art. 17: (1) Judecătoria este obligată să tină un registru special, în care se înscriu: denumirea si sediul organizatiei sindicale, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum si numărul si data hotărârii judecătoresti definitive de admitere a cererii de înscriere. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronuntate de judecătorie. Art. 18: Organizatia sindicală dobândeste personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1) a hotărârii judecătoresti definitive de admitere a cererii. Art. 19: Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecătoria certifică înscrierea, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizatiei sindicale, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 14 alin. (2), în copii certificate de împuternicitul special si vizate de judecătorie, se va păstra în arhiva acesteia. Art. 20: (1) Organizatia sindicală este obligată să aducă la cunostintă judecătoriei unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum si orice schimbare în compunerea organului de conducere. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozitiile art. 14-19. (3) Judecătoria este obligată să mentioneze în registrul special prevăzut la art. 17 alin. (1) modificările din statut, precum si schimbările din compunerea organului de conducere al organizatiei sindicale. SECłIUNEA a 4-a Patrimoniul organizatiei sindicale Art. 21: Bunurile mobile si imobile din patrimoniul organizatiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fără a putea fi împărtite între acestia. Art. 22: (1) OrganizaŃia sindicală poate dobândi, în condiŃiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizării scopului pentru care este înfiinŃată. (2) Pentru imobilele din fondul locativ de stat folosite de organizaŃiile sindicale ca sedii se va plăti chirie corespunzătoare sediilor partidelor. (3) UnităŃile în care sunt constituite organizaŃii sindicale care au dobândit reprezentativitatea, în condiŃiile legii, sunt obligate să pună, cu titlu gratuit, la dispoziŃia organizaŃiilor sindicale, spaŃiile corespunzătoare funcŃionării acestora si să asigure dotările necesare desfăsurării activităŃii prevăzute de lege. (4) Pentru construirea de sedii proprii confederaŃiile si federaŃiile sindicale reprezentative pot primi, în condiŃiile prevăzute de lege, în concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităŃilor administrativ-teritoriale. Închirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competentă. Art. 23: Bunurile mobile si imobile dobândite de către o organizaŃie sindicală în condiŃiile prevăzute de lege, necesare întrunirilor acesteia, bibliotecii sau cursurilor de pregătire si perfecŃionare a membrilor organizaŃiilor sindicale, nu pot fi urmărite, cu excepŃia celor necesare pentru plata datoriilor către stat. Art. 24: CotizaŃia plătită de membrii organizaŃiei sindicale, în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit. Art. 25: (1) OrganizaŃia sindicală poate, în condiŃiile prevăzute de statut: a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii; b) să constituie case de ajutor proprii; c) să editeze si să tipărească publicaŃii proprii, în vederea cresterii nivelului de cunoastere al membrilor săi si pentru apărarea intereselor acestora; d) să înfiinŃeze si să administreze, în condiŃiile legii, în interesul membrilor săi, unităŃi de cultură, învăŃământ si cercetare în domeniul activităŃii sindicale, unităŃi economico-sociale, comerciale, de asigurări, precum si bancă proprie pentru operaŃiuni financiare în lei si în valută; e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi; f) să organizeze si să sprijine material si financiar activitatea sportivă în asociaŃii si în cluburi sportive, precum si activităŃi cultural-artistice. (2) În vederea realizării activităŃilor prevăzute la alin. (1), sindicatele au dreptul, în condiŃiile legii, la obŃinerea de credite. Art. 26: (1) Controlul activităŃii financiare proprii a organizaŃiilor sindicale, precum si a unităŃilor economicosociale ale acestora se realizează prin comisia de cenzori care funcŃionează potrivit statutului. (2) Controlul asupra activităŃii economico-financiare desfăsurate de organizaŃiile sindicale, precum si asupra stabilirii si virării obligaŃiilor faŃă de bugetul de stat se realizează de către organele administraŃiei de stat competente, potrivit legii. SECłIUNEA a 5-a AtribuŃiile organizaŃiilor sindicale Art. 27: În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizaŃiile sindicale au dreptul să folosească mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluŃionare a litigiilor prin mediere, arbitraj sau conciliere, petiŃia, protestul, mitingul, demonstraŃia si greva, potrivit statutelor proprii si în condiŃiile prevăzute de lege. Art. 28: (1) OrganizaŃiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaŃia muncii, statutele funcŃionarilor publici, contractele colective de muncă si contractele individuale de muncă, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcŃionarilor publici, în faŃa instanŃelor judecătoresti, organelor de jurisdicŃie, a altor instituŃii sau autorităŃi ale statului, prin apărători proprii sau alesi. (2) În exercitarea atribuŃiilor prevăzute la alin. (1) organizaŃiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acŃiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acŃiune în justiŃie în numele membrilor lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză. AcŃiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaŃia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunŃă la judecată. Art. 29: OrganizaŃiile sindicale pot adresa autorităŃilor publice competente, potrivit art. 73 din ConstituŃie, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical. Art. 30: (1) Angajatorii au obligaŃia de a invita delegaŃii alesi ai organizaŃiilor sindicale reprezentative să participe în consiliile de administraŃie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv. (2) În scopul apărării drepturilor si promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive ale membrilor, organizaŃiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizaŃiile acestora informaŃiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau, după caz, pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiŃiile legii, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate îmbunătăŃirii condiŃiilor la locul de muncă, protecŃiei muncii si utilităŃilor sociale, asigurărilor si protecŃiei sociale. (3) Hotărârile consiliului de administraŃie sau ale altor organe asimilate acestora, privitoare la probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv, vor fi comunicate în scris organizaŃiilor sindicale, în termen de 48 de ore de la data desfăsurării sedinŃei. Art. 31: OrganizaŃiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) si (3), la cererea organizaŃiilor sindicale din compunerea lor, pot delega reprezentanŃi care să trateze cu conducerile administrative ale unităŃilor să le asiste sau să le reprezinte interesele acestora în toate situaŃiile. SECłIUNEA a 6-a Raporturile organizaŃiilor sindicale cu membrii lor Art. 32: Raporturile dintre organizaŃiile sindicale si membrii lor sunt reglementate prin prezenta lege si prin statutele acestora. Art. 33: (1) Membrii unei organizaŃii sindicale au dreptul de a se retrage din organizaŃia sindicală fără a avea obligaŃia de a arăta motivele. (2) Membrii care se retrag din organizaŃia sindicală nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaŃie sau a sumelor ori bunurilor donate. Art. 34: (1) Membrii alesi în organele de conducere ale organizaŃiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora pot fi salarizaŃi din fondurile organizaŃiei sindicale sau în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă. (2) În funcŃiile de specialitate care necesită o calificare superioară pot fi angajaŃi si salariaŃi ai altor unităŃi, urmând ca acestia să îsi desfăsoare activitatea în afara programului de muncă, precum si pensionari. (3) Persoanele încadrate potrivit alin. (2) pot cumula, în condiŃiile prevăzute de lege, salariul si, după caz, pensia cu veniturile obŃinute din activitatea prestată la organizaŃia sindicală. Art. 35: (1) Membrii alesi în organele de conducere ale organizaŃiilor sindicale, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariaŃi, au dreptul la reducerea programului lunar cu 3-5 zile pentru activităŃi sindicale, fără afectarea drepturilor salariale. (2) Numărul de zile cumulate pe an si numărul celor care pot beneficia de acestea se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. CAPITOLUL III Reorganizarea si dizolvarea organizaŃiilor sindicale Art. 36: OrganizaŃiile sindicale se pot dizolva prin hotărârea membrilor sau a delegaŃilor acestora, adoptată conform statutelor proprii. Art. 37: (1) În cazul dizolvării patrimoniul organizaŃiei sindicale se împarte conform dispoziŃiilor din statut sau, în lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotărârii adunării de dizolvare. (2) Dacă statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului si nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotărâre în această privinŃă, tribunalul judeŃean sau al municipiului Bucuresti, sesizat de oricare membru al organizaŃiei sindicale, hotărăste asupra distribuirii patrimoniului, atribuindu-l unei organizaŃii din care face parte sindicatul sau, dacă nu face parte din nici o organizaŃie, unei alte organizaŃii sindicale cu specific asemănător. Art. 38: (1) În termen de 5 zile de la dizolvare, conducătorii organizaŃiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaŃi să ceară instanŃei judecătoresti competente, care a operat înscrierea ei în registrul special ca persoană juridică, să facă menŃiunea dizolvării organizaŃiei sindicale. (2) După împlinirea termenului de 5 zile orice persoană interesată din rândul membrilor organizaŃiei sindicale poate să ceară instanŃei judecătoresti competente efectuarea menŃiunii prevăzute la alin. (1). (3) Această menŃiune se va face pe pagina si la locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special. Art. 39: OrganizaŃiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziŃie ale autorităŃilor administraŃiei publice sau ale patronatelor. Art. 40: În cazul reorganizării unei organizaŃii sindicale, hotărârile asupra patrimoniului se iau de către organele de conducere ale acesteia, dacă statutul nu prevede altfel. CAPITOLUL IV Forme de asociere a organizaŃiilor sindicale Art. 41: (1) OrganizaŃiile sindicale legal constituite se pot asocia după criteriul ramurii de activitate, al profesiunii sau după criteriul teritorial. (2) Două sau mai multe organizaŃii sindicale constituite la nivelul unor unităŃi diferite din aceeasi ramură de activitate sau profesiune se pot asocia în vederea constituirii unei federaŃii sindicale. (3) Două sau mai multe federaŃii sindicale din ramuri de activitate sau profesiuni diferite se pot asocia în vederea constituirii unei confederaŃii sindicale. (4) FederaŃiile sindicale si confederaŃiile pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale. Art. 42: (1) FederaŃiile si confederaŃiile constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) si (3), dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziŃiilor prezentei legi. (2) În vederea dobândirii personalităŃii juridice, împuternicitul special al federaŃiei sau confederaŃiei va depune la tribunalul judeŃean sau al municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială îsi are sediul o cerere pentru dobândirea personalităŃii juridice, însoŃită de următoarele acte: a) hotărârea de constituire a federaŃiei sau confederaŃiei; b) hotărârile organizaŃiilor sindicale de a se asocia într-o federaŃie sau confederaŃie, semnate de reprezentanŃii legali ai acestora; c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoresti de dobândire a personalităŃii juridice, rămase definitive, ale organizaŃiilor sindicale care se asociază; d) statutul federaŃiei sau confederaŃiei constituite; e) lista membrilor din organul de conducere, conŃinând numele, prenumele, codul numeric personal si funcŃia. Art. 43: Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobândesc personalitate juridică la cererea federaŃiilor sau a confederaŃiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop împuternicitul special al federaŃiei sau confederaŃiei va depune o cerere de dobândire a personalităŃii juridice la tribunalul judeŃean sau al municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială îsi are sediul uniunea, însoŃită de hotărârea federaŃiei sau a confederaŃiei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federaŃiilor si/sau confederaŃiilor si de copiile legalizate ale hotărârilor judecătoresti de dobândire a personalităŃii juridice, rămase definitive. Art. 44: (1) Tribunalul competent prevăzut la art. 42 alin. (2) si la art. 43, după caz, este obligat ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, să examineze: a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, după caz; b) dacă actul constitutiv si statutul organizaŃiilor sindicale sunt conforme prevederilor legale în vigoare. (2) În cazul în care constată că cerinŃele legale pentru constituirea organizaŃiilor sindicale nu sunt îndeplinite, presedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 42 alin. (2) si la art. 43, căruia îi solicită, în scris, remedierea, în termen de cel mult 7 zile, a neregularităŃilor constatate. (3) În cazul în care sunt întrunite cerinŃele prevăzute la alin. (1), instanŃa va proceda la soluŃionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special. (4) InstanŃa pronunŃă o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. (5) Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii de înscriere în registrul special, în termen de cel mult 5 zile de la pronunŃare. Art. 45: (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunŃare. (3) Recursul se judecă, cu citarea împuternicitului special, în termen de 45 de zile. InstanŃa de recurs redactează decizia si restituie dosarul tribunalului, în termen de 5 zile de la pronunŃare. Art. 46: (1) Tribunalele sunt obligate să Ńină un registru special, în care vor consemna: denumirea si sediul organizaŃiilor sindicale constituite prin asociere, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum si numărul si data hotărârii judecătoresti definitive de admitere a cererii de înscriere. (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunŃate de tribunal. Art. 47: OrganizaŃia sindicală constituită prin asociere dobândeste personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de admitere a cererii de înscriere în registrul special. Art. 48: Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care tribunalul certifică înscrierea, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizaŃiei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, în copii certificate de împuternicitul special si vizate de tribunal, se va păstra în arhiva acestuia. Art. 49: (1) OrganizaŃia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunostinŃă tribunalului unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum si orice schimbare în compunerea organului de conducere. (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziŃiile art. 42-48. (3) InstanŃa este obligată să menŃioneze în registrul special modificările din statut, precum si schimbările din compunerea organului de conducere al organizaŃiei sindicale. Art. 50: OrganizaŃiile sindicale se pot afilia la organizaŃii similare internaŃionale. CAPITOLUL V SancŃiuni Art. 51: Constituie contravenŃii următoarele fapte si se sancŃionează astfel: a) încălcarea de către membrii alesi în organul de conducere al organizaŃiei sindicale a obligaŃiei prevăzute la art. 38 alin. (1), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) încălcarea dispoziŃiilor art. 30 alin. (1), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei. Art. 52: (1) Constatarea contravenŃiilor si aplicarea sancŃiunilor se fac de către personalul împuternicit de ministrul muncii si solidarităŃii sociale. (2) ContravenŃiilor prevăzute la art. 51 le sunt aplicabile dispoziŃiile OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Art. 53: (1) Constituie infracŃiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte: a) împiedicarea exerciŃiului dreptului de liberă organizare sau asociere sindicală, în scopurile si în limitele prevăzute de prezenta lege; b) condiŃionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuŃiilor funcŃiei membrilor alesi în organele de conducere ale organizaŃiilor sindicale; c) furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobândirea personalităŃii juridice a organizaŃiei sindicale, precum si în timpul fiinŃării acesteia. (2) AcŃiunea penală este pusă în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în conformitate cu dispoziŃiile Codului de procedură penală, cu excepŃia infracŃiunii prevăzute la alin. (1) lit. c). CAPITOLUL VI DispoziŃii finale Art. 54: Cererile si actele de procedură ale organizaŃiilor sindicale în faŃa instanŃelor judecătoresti sau actele de procedură întocmite pentru acestea sunt scutite de taxă de timbru. Art. 55: În termen de 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaŃiile sindicale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi vor pune de acord statutele proprii cu prevederile acesteia. Art. 56: La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991, precum si orice alte dispoziŃii contrare. Această lege a fost adoptată de Camera DeputaŃilor si de Senat în sedinŃa comună din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din ConstituŃia României. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI VALER DORNEANU NICOLAE VACAROIU Bucuresti, 24 ianuarie 2003. Nr. 54.
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE