CONTRACT MUNCĂ Nr. 2895/21 din 29 decembrie 2006 Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 - 2010 încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2895/21/29.12.2006 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-a, Nr. 5 din 29 ianuarie 2007 CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Părţile contractante, reprezentate conform anexei nr. 7, recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia. (2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat, Constituţiei României şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat. ART. 2 (1) Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorilor*) şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele convenite în procesul de negociere. (2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, stabilite conform legii, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractele colective de muncă şi, după caz, prin acorduri privind relaţiile de serviciu, la nivel de ramură, grup de unităţi*), unităţi şi instituţii. (3) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, fără discriminări pe bază de criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. (4) Principiul plăţii egale pentru muncă egală implică, pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă pentru care este atribuită o valoare egală, eliminarea, cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare, a oricărei discriminări pe criteriul sexului. ------------ *) În sensul prezentului contract: - termenul angajator desemnează pe cel care angajează - persoana juridică sau fizică autorizată potrivit legii, care administrează, utilizează capital, indiferent de natura acestuia, şi care foloseşte forţa de muncă salariată; - termenul unitate desemnează societăţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţiile publice şi orice persoană juridică ce angajează salariaţi; - companiile naţionale şi regiile autonome sunt definite prin lege grupuri de unităţi; - termenul de acorduri privind relaţiile de serviciu desemnează actele încheiate în baza negocierilor derulate între reprezentanţii instituţiilor publice şi reprezentanţii funcţionarilor publici. 2 ART. 3 (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează: a) pentru toţi salariaţii încadraţi în unităţile din ţară, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, român sau străin/mixt), în cazul contractelor colective de muncă la nivel naţional; b) pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, român sau străin/mixt); c) pentru toţi salariaţii încadraţi la angajatorii care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, român sau străin/mixt); d) pentru toţi salariaţii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, român sau străin/mixt). (2) Contractele colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor publice. Prin aceste contracte nu pot fi negociate clauze referitoare la drepturile a căror acordare şi al căror cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale. (3) În cazul în care, din diferite motive, părţile au încheiat contracte colective de muncă la un nivel inferior înaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse. ART. 4 (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea revizuirii anuale. (2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni. ART. 5 (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri. (2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor. (3) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării contractului, la nivelurile de negociere să nu declanşeze greve, iar la nivel de unitate sau grup de unităţi să nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor. ART. 6 Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit legii. ART. 7 (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract precum şi pentru monitorizarea aplicării lui, părţile convin să instituie o comisie de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional. (2) Competenţa, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul din anexa nr. 1 la prezentul contract. 3 ART. 8 (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de ramură, grupuri de unităţi şi unităţi înaintea încheierii Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional. (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract. (3) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate. (4) Părţile convin să se informeze reciproc şi să facă demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale, în vederea consultării organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare, în toate cazurile în care se iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă. ART. 9 (1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract pentru personalul instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, sindicatele şi ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia. (2) Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare. (3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevăzute la alin. 1, părţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de personal la instituţiile publice. CAP. 2 Timpul de muncă ART. 10 (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână. (2) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la alin. 1, este considerată muncă suplimentară. (3) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinţele producţiei, se poate stabili un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte. (4) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. 4 (5) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. (6) În cazurile în care durata normală a timpului de muncă se stabileşte potrivit prevederilor alin. 5, durata timpului de muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore. (7) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat; locurile de muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare, precum şi modalităţile concrete de organizare şi evidenţă a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau unităţi. (8) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, care include şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de trei luni, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. (9) Pentru ramurile de activitate şi sectoarele de activitate consemnate în anexa nr. 6 se pot negocia, la nivel de ramuri, perioade de referinţă mai mari de trei luni, dar care să nu depăşească 12 luni. (10) La solicitarea comună sau a uneia dintre părţile negociatoare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, Comisia paritară constituită la nivelul Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional se va întruni în regim de urgenţă şi se va pronunţa asupra cererii de extindere a perioadei de referinţă, prevăzută de art. 111 din Codul muncii, pentru ramuri sau sectoare ce nu sunt prevăzute în anexa nr. 6 şi pentru care s-au prezentat solicitări. (11) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă maximă de 3 săptămâni, să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. ART. 11 (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal, prevăzute în contractele colective de muncă de la unităţi, timpul de muncă poate fi parţial, corespunzător unor fracţiuni de normă. (2) La cerere, salariaţii încadraţi cu timp de muncă parţial vor putea fi încadraţi cu timp de muncă normal, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi. ART. 12 (1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege, şi nu pot fi solicitaţi să efectueze ore suplimentare, cu excepţia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activităţii respective sau a unor situaţii apărute fortuit. (2) Durata reducerii timpului normal de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi şi unităţi. 5 ART. 13 (1) Orele de începere şi terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern. (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora. (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă. ART. 14 (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare. (2) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor. (3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta muncă suplimentară cerută de cel care angajează. ART. 15 (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile, după efectuarea acesteia. (2) În aceste condiţii, salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. ART. 16 (1) Munca prestată în intervalul dintre orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite, este lucru în timpul nopţii. (2) Durata normală a timpului de muncă pentru salariatul în regim de noapte nu poate depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal. (3) Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă. (4) Prevederile alin. 2 nu se aplică salariaţilor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore. (5) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă. (6) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea, periodic. (7) Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii. (8) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi. (9) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. (10) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. 6 ART. 17 (1) Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacă activitatea unităţii permite. (2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşă sau cămin, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă. (3) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale. (4) Salariata în cauză este obligată să prezinte adeverinţă medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit. (5) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileşte prin contractele colective de muncă la nivel de unitate. ART. 18 În durata normală a timpului de muncă nu intră timpii consumaţi cu echipareadezechiparea la începutul şi sfârşitul programului.
TEXTUL COMPLET AICI...
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE