REGIA AUTONOMÃ DE TRANSPORT BUCUREŞTI Nr. 35.289 / 23.06.2008 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCÃ PENTRU PERIOADA 2008 - 2009 AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 26.06.2008 P R E Ş E D I N T E, Ing. Gheorghe ARON CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCÃ PENTRU PERIOADA 2008 - 2009 AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI PÃRŢILE CONTRACTANTE: În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României şi Legea privind Contractul colectiv de muncã, nr.130/1996, republicatã în 1998 în baza art.II din Legea 143/1997, se încheie prezentul Contract Colectiv de Muncã pentru perioada 2008 - 2009, între Regia Autonomã de Transport Bucureşti, reprezentatã prin Director General Ing. Gheorghe ARON şi reprezentanţii Sindicatelor din R.A.T.B.-R.A. CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. (1) Contractul Colectiv de Muncã are ca scop reglementarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin pãrţilor semnatare în ceea ce priveşte promovarea unor raporturi de muncã de naturã sã asigure protecţia socialã a salariaţilor şi prevenirea sau eliminarea conflictelor de muncã. (2) Prin Contractul Colectiv de Muncã se stabilesc, în limitele prevãzute de lege, condiţiile de muncã, salarizarea şi celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat. Art. 2. (1) Contractul Colectiv de Muncã se încheie conform prevederilor TITLULUI VIII din Codul Muncii, Legii nr.130/1996, republicatã în 1998 în baza Art.II din Legea nr.143/1997 privind Contractul Colectiv de Muncã, iar pãrţile semnatare sunt libere şi egale în negocierea clauzelor şi rãspund egal în faţa legii pentru încãlcarea acestora. (2) Pentru activitatea de asistenţã medicalã se vor aplica şi reglementãrile specifice ale ministerului de resort. Art. 3. (1) Directorul general recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat, Constituţiei României şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat. (2) Sindicatele din R.A.T.B. sunt recunoscute ca persoane juridice şi reprezentante unice ale salariaţilor ce sunt membri de sindicat. R.A.T.B. acordă sindicatelor conform legii, întregul său sprijin în desfăşurarea activităţii sindicale, prin reprezentanţii săi la nivelul unităţilor Regiei. Art. 4. Dispoziţiile prezentului Contract Colectiv de Muncã se aplicã tuturor salariaţilor, fără discriminări directe sau indirecte privind apartenenţa naţională, vârstă, sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. Art. 5. Orice document încheiat cu privire la conciliere, precum şi hotãrârile prin care s-au soluţionat conflictele de interese, fac parte integrantã din prezentul Contract Colectiv de Muncã, iar soluţionãrile sunt obligatorii pentru ambele pãrţi, din momentul semnãrii şi depunerii lor la Direcţia de Muncã şi Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (aceasta fiind unicul depozitar al Contractului Colectiv de Muncã). Art. 6. (1) Reprezentanţii sindicatelor sunt cei nominalizaţi în prezentul Contract Colectiv de Muncã (Anexa 12) şi fac dovada reprezentativitãţii la nivel de Regie, conform Art.17, aliniatul 1, litera c, sau Art.18, aliniatul 3, din Legea nr.130/1996 republicatã, pentru care s-a depus împuternicire. (2) Reprezentanţii patronatului care participã la negocierea Contractului Colectiv de Muncã sunt cei nominalizaţi în Anexa 11 din prezentul contract. Art. 7. (1) În condiţiile prevãzute de lege şi a reprezentãrii salariaţilor de cãtre sindicatele organizate în unitãţi, salariaţii care fac parte sau nu din sindicatele unitãţilor respective se supun prevederilor prezentului Contract Colectiv de Muncã. (2) La negociere va participa câte un reprezentant de la sindicatele care nu au reprezentativitate, în calitate de observator. (3) Pentru desfăşurarea negocierilor colective, salariaţii, alţii decât membrii de sindicat, vor plăti o contribuţie lunară de 0,6% din salariul de bază. Art. 8. (1) Prevederile din prezentul Contract Colectiv de Muncã vor fi respectate în Contractele Individuale de Muncã prin clauze specifice. (2) Toate drepturile obţinute de salariaţii R.A.T.B. pânã la semnarea prezentului Contract Colectiv de Muncã se menţin, dacã nu contravin reglementãrilor legale. (3) Pãrţile semnatare, de comun acord pot hotãrî modificarea unor prevederi, cu scopul de a creşte productivitatea muncii, de a îmbunãtãţi utilizarea forţei de muncã, ca urmare a modificãrilor survenite în dotarea cu utilaje, vehicule etc. (4) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor si obligatiilor ce decurg din prezentul Contract Colectiv de Muncã intervin reglementãri legale sau mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract, cu informarea prealabilă a părţilor. Art. 9. (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncã se încheie pe o perioadă de 1 an. (2) Executarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă este obligatorie pentru părţi, nerespectarea obligaţiilor asumate reprezintă o încălcare a atribuţiilor de serviciu, atrăgând răspunderea disciplinară şi materială după caz (3) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă Contractul Colectiv de Muncă cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la data înregistrării la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, a noului Contract Colectiv de Muncă, dar nu mai mult de 12 luni. (4) Contractul se aplică de la data înregistrării la D.M.P.S. din cadrul M.M.F.E.S. (5) Negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă vor începe cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract. Art. 10. Modificãrile prezentului Contract Colectiv de Muncã se fac în conformitate cu Codul Muncii, Legea Contractului Colectiv de Muncă şi alte reglementări legale. Art. 11. (1) În conformitate cu Legea conflictelor de muncã, Legea sindicatelor şi Legea Contractului Colectiv - prezentul Contract Colectiv de Muncã are aplicare continuã în cadrul R.A.T.B., de comun acord cu sindicatele, fiind statuatã interzicerea grevelor totale, cu obligativitatea funcţionãrii în orice situaţie cu minimum o treime din activitate. (2) În caz de grevã, programul de circulaţie se va stabili de către conducerea unitãţii de comun acord cu sindicatele, în limita legală de 1/3 din activitate. (3) În cazuri de grevã, se convine cã participarea salariaţilor se face fãrã utilizarea mijloacelor de producţie sau alte dotãri ale R.A.T.B. (4) În caz de manifestaţii, la solicitarea sindicatelor, conducerea poate aproba închirierea de mijloace de transport în acest scop. (5) Alte probleme legate de soluţionarea conflictelor de muncã se vor derula în conformitate cu prevederile Legii nr.168/1999. Art. 12. În mãsura în care atât conducãtorii unitãţilor R.A.T.B. R.A., cât şi reprezentanţii sindicatelor, se confruntă cu probleme ce nu se pot rezolva prin aplicarea prezentului Contract Colectiv de Muncă, aceştia sunt obligaţi să informeze imediat conducerea Regiei, în mod ierarhic, pentru a se putea lua mãsurile necesare corespunzãtoare. Art. 13. Litigiile şi conflictele de muncã din cadrul unitãţilor şi subunitãţilor R.A.T.B., aşa cum au fost ele nominalizate integral, se conciliazã în prima etapã cu conducãtorii acestora şi numai în cazurile de nerezolvare, ierarhic, pânã la Conducerea R.A.T.B. În acelaşi sens vor fi interpretate şi sarcinile şi obligaţiile R.A.T.B., ale salariaţilor şi sindicatelor de la unitãţile şi subunitãţile R.A.T.B. Art.14. (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncã se deruleazã în concordanţã cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern R.A.T.B., ale cãror prevederi trebuie cunoscute şi respectate de salariaţi. (2) Regulamentul Intern se întocmeşte de către angajator cu acordul Sindicatelor, în conformitate cu prevederile Codului Muncii şi va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor prin afişare la loc vizibil, de către reprezentanţii Administraţiei, pentru fiecare loc de muncă . Art. 15. Având în vedere faptul cã în activitatea economico-socialã nivelul cheltuielilor nu poate depãşi nivelul resurselor existente (venituri proprii + subvenţie), iar acestea din urmã sunt legate de buna desfãşurare a activitãţii pe colective de muncã, se convine cã nivelul dotãrilor, amenajãrilor, salarizãrii şi alte mãsuri se stabilesc în limitele fondurilor existente sau puse la dispoziţie pentru perioada 2008 2009. Art. 16. (1) Sindicatele, ca reprezentante unice ale salariaţilor ce sunt membri de sindicat, se obligă, în situaţia declanşării unui conflict de muncă, să colaboreze şi împreună cu conducerea să ia măsuri de protejare a bunurilor unităţii şi să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor. CAPITOLUL II CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCÃ Art. 17. (1) Contractul Individual de Muncă, este contractul în temeiul căruia, o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea R.A.T.B., în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. (2) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, la angajare se vor negocia şi încheia contracte individuale de muncã, care vor respecta prevederile Contractului Colectiv de Muncã şi ale legislaţiei în vigoare. (3) Contractele Individuale de Muncă se vor adapta anual prevederilor Contractului Colectiv de Muncã, prin negocierea încadrãrii în grila de salarizare, în limita fondurilor alocate unitãţilor, corespunzãtoare procentului de creştere negociat şi prevederilor sistemului de salarizare. (4) Contractele Individuale de Muncă vor fi semnate în douã exemplare, câte unul pentru fiecare dintre pãrţi şi vor cuprinde date conform Anexei 9 din prezentul Contract Colectiv de Muncã. (5) Deţinătorul Contractului Individual de Muncă are obligaţia păstrării confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Art. 18. (1) Încheierea Contractului Individual de Muncã se va face pe duratã nederminatã, în formă scrisă, de cãtre cel ce angajeazã, cu asigurarea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncã, numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale şi în baza certificatului medical. (2) Contractele individuale de Muncă se pot încheia şi pe o duratã determinatã sau cu timp partial de munca, în funcţie de necesitãţile din anumite locuri de muncã, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (3) Încadrarea definitivã a noilor salariaţi se face dupã o perioadã de probã, stabilitã prin sistemul de salarizare. Dacã se constatã cã în timpul perioadei de probã salariatul nu corespunde din punct de vedere profesional sarcinilor ce revin postului pe care a fost încadrat, Contractul Individual de Muncã poate înceta numai printr-o notificare scrisă la iniţiativa oricăreia dintre părţi. În cazul în care iniţiativa aparţine angajatorului, notificarea se va face pe baza evaluării activităţii desfăşurată în perioada de probă. Pe perioada de probă, salariatul se bucură de toate drepturile şi toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în prezentul C.C.M., în R.I. şi în Contractul Individual de Muncă. (4) Modificarea oricărei clauze din Contractul Individual de Muncă se va face cu acordul părţilor, prin încheierea de Act adiţional la Contractul Individual de Muncă. (5) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale, nu dă dreptul R.A.T.B. de a proceda la desfacerea unilaterală a Contractului Individual de Muncă, pentru acest motiv, cu excepţia situaţiilor de la art. 48, 65 şi 68 din Codul Muncii. (6) În afara clauzelor generale prevăzute la art. 17 din Codul Muncii, Contractul Individual de Muncă poate cuprinde în funcţie de sarcinile de serviciu şi alte clauze specifice (de formare profesională, de neconcurenţă, de confidenţialitate). Clauzele specifice vor fi introduse cu respectarea prevederilor art.21, 22, 23, 24 şi 26 din Codul Muncii. Art. 19. (1) Salariaţii R.A.T.B. au obligaţia sã respecte prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Regulamentul Intern şi Fişa postului. Fişa postului este obligatorie pentru toţi salariaţii şi face parte integrantă din Contractul Individual de Muncă. (2) În mod similar, pe meseriile principale se vor respecta instrucţiunile de serviciu specifice personalului ce lucreazã direct în activitatea de transport în comun. Art. 20. (1) Angajarea în cadrul R.A.T.B. se face de cãtre conducerea R.A.T.B. sau a unitãţilor subordonate, în limita competenţelor acordate prin R.O.F. cu respectarea Codului Muncii şi a reglementãrilor în vigoare. Angajarea se face în funcţie de necesarul de personal aprobat pentru fiecare loc de muncã şi categorie de personal, pe baza competenţei profesionale. Verificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale se va face prin probă practică, examen sau concurs, anterior angajării. (2) Personalul declarat admis, va fi angajat cu prevederea în Contractul Individual de Muncă a unei perioade de probă a cărei durată va fi de: -5 zile pentru muncitorii necalificaţi; -30 zile pentru muncitorii calificaţi şi personalul de execuţie; -90 zile pentru funcţiile de conducere; -6 luni la debutul în profesie, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior; -3 luni la debutul în profesie, pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ (şcoală profesională, cursuri de calificare, etc.). (3) Pentru personalul încadrat cu Contract Individual de Muncă pe perioadă determinată, perioada de probă va fi cea prevăzută la art. 83 din Codul Muncii. (4) Pentru personalul medical se vor respecta prevederile Ministerului Sănătăţii. (5) În fiecare unitate, lunar, sindicatele vor fi încunoştiinţate în scris de angajãrile efectuate. În situaţiile de concurs, va fi convocat un reprezentant al sindicatului, ca observator. (6) La cerere, salariaţii cu Contract Individual de Muncă cu timp parţial sau angajaţi pe o perioadă determinată pot fi încadraţi cu program normal, respectiv perioadă nedeterminată, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile cerute pentru ocuparea acestor posturi. Art. 21. Vârsta minimă de admitere în serviciu este de 18 ani. Încadrarea în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani. Art. 22. (1) Anterior încheierii sau modificării Contractului Individual de Muncă, angajatorul are obligaţia de a informa în scris persoana selectată în vederea angajării, ori după caz salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le scrie în Contractul Individual de Muncă să le modifice sau să le completeze, conform art. 17 şi art. 20 din Codul Muncii (Legea 53/2003). (2) Tot anterior angajării, persoana ce urmează a fi angajată va fi supusă obligatoriu unui examen medical la Policlinica RATB la solicitarea conducătorului unităţii care face angajarea. În fişa de solicitare a examenului medical se vor preciza riscurile profesionale de la postul /locul de muncă unde persoana va fi angajată, în funcţie de care medicul de medicina muncii va stabili probele medicale necesare la angajare. Concluziile examenului medical la angajare (“apt”, “apt condiţionat” sau “inapt” pentru locul de muncă respectiv) vor fi evidenţiate în fişa de aptitudini care va fi transmisă la Serviciul Personal Salarizare. În cazul în care avizul medical este “apt condiţionat”, iar la locul de muncă unde urmează să se efectueze angajarea nu pot fi asigurate condiţiile din avizul medical, se va respinge angajarea. Art. 23. În cazul în care, pentru un loc vacant vor fi mai mulţi candidaţi (concurs), în condiţii egale de reuşitã (calificative sau note egale), se va da prioritate: - salariaţiilor şi copiilor salariaţilor R.A.T.B. - orfanilor şi vãduvelor foştilor salariaţi R.A.T.B. -copiilor pensionarilor R.A.T.B. şi foştilor salariaţi disponibilizaţi de la R.A.T.B. Art. 24. La angajare, se va întocmi pentru fiecare salariat câte un dosar personal, care va cuprinde Contractul Individual de Muncã, avizul medical, avizul de la protecţia muncii, fişa de post şi informarea prealabilă scrisă, precum şi alte acte sau avize specifice funcţiei. Art. 25. Încadrarea salariatului în limitele de salarizare, se face de către Conducerea R.A.T.B. sau a unităţilor subordonate, în limita competenţelor acordate, pentru fiecare post sau funcţie în parte, salariul fiind confidenţial. Încadrarea se face cu respectarea sistemului de salarizare aprobat în Contractul Colectiv de Muncă. Art. 26. (1) Suspendarea Contractului Individual de Muncă poate interveni, conform Codului Muncii Titlul II, Cap.IV în următoarele situaţii : a) de drept ; b) act unilateral al uneia dintre părţi; c) cu acordul părţilor (2) În situaţia suspendării Contractului Individual de Muncă conform Cap.IV din Codul Muncii, zilele pentru incapacitate temporară de muncă ( concediul medical ), concediu de maternitate şi concediu paternal, se includ în calculul activităţii efectiv prestate într-un an calendaristic, în vederea acordării concediului de odihnă. (3) Pentru celelalte cazuri de suspendare a Contractului Individual de Muncă, salariatul va beneficia de drepturile conferite de legislaţia în vigoare şi C.C.M., pentru fiecare situaţie de suspendare în parte. Art. 27. (1) Contractul Individual de Muncă poate înceta astfel: a) de drept ; b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea ; c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege. (2) Concedierea reprezintă încetarea Contractului Individual de Muncă din iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă în condiţiile prevăzute de Codul Muncii art. 61 - 72 pentru: a) motive care ţin de persoana salariatului, articolele 61- 64 din Codul Muncii ; b) motive care nu ţin de persoana salariatului, articolele 65 - 67 din Codul Muncii ; c) concedieri colective, articolele 68 - 72 din Codul Muncii şi art. 68 - 69 din prezentul Contract Colectiv de Muncă. (3) Salariaţii au dreptul la ,,preaviz” şi ,,demisie” în condiţiile prevăzute de art.73 şi art.79 din Codul Muncii. Pentru persoanele concediate în temeiul art.61 lit. c) şi d), art. 65 şi art. 66 din Codul Muncii, termenul de ,,preaviz” este de 20 zile lucrătoare. În cazul în care unui salariat i se desface Contractul Individual de Muncă fără să i se acorde preavizul de 20 zile lucrătoare, Regia are obligaţia de a plăti o îndemnizaţie egală cu salariul de bază pe o lună, avut la data desfacerii Contractului Individual de Muncă. (4) În cazul ,,demisiilor”, termenul de ,,preaviz” este cel convenit de părţi în Contractul Individual de Muncă sau, după caz, cel prevăzut în C.C.M. aplicabil şi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respective de 30 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de conducere. (5) În toate cazurile de suspendare a Contractului Individual de Muncă din iniţiativa angajatorului, concediere, modificare privind locul şi felul muncii (delegare sau detaşare), hotărârea se ia de către conducătorul Regiei sau a unităţilor subordonate, respectând prevederile legale, cu avizarea prealabilă a liderului de sindicat din unitatea respectivă. Art. 28. (1) În situaţia producerii unui prejudiciu Regiei din vina salariatului, acesta poate consimţi la recuperarea pagubei, fără pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, printr-un angajament de plată scris. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), salariatului i se va aduce la cunoştinţă în scris suma pe care o are de plătit şi motivele de drept şi de fapt pentru care i se solicită angajamentul de plată, în conformitate cu prevederile din Cap. 3 “Răspundere patrimonială”, art. 270 alin. 1 din Codul Muncii. (3) În cazul în care salariatul nu consimte la recuperarea pagubei pe baza unui angajament de plată, Regia va promova acţiune la instanţa judecătorească. (4) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţă majoră sau de alte cauze neprevăzute şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal de serviciu.
TEXTUL COMPLET AICI...
PROTOCOL nr. 35288 din 23.06.2008...AICI Protocol nr. 35288 din 23.06.2008...aici
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE