REGIA AUTONOMÃ DE TRANSPORT BUCUREŞTI Nr. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCÃ PENTRU PERIOADA 2007 - 2008 AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din _________ P R E Ş E D I N T E, Ing. Gheorghe ARON CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCÃ PENTRU PERIOADA 2007 - 2008 AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI PÃRŢILE CONTRACTANTE: În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României şi Legea privind Contractul colectiv de muncã, nr.130/1996, republicatã în 1998 în baza art.II din Legea 143/1997, se încheie prezentul Contract Colectiv de Muncã pentru perioada 2007 - 2008, între Regia Autonomã de Transport Bucureşti, reprezentatã prin Director General – Ing. Gheorghe ARON şi reprezentanţii Sindicatelor din R.A.T.B.-R.A. 2 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. (1) Contractul Colectiv de Muncã are ca scop reglementarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin pãrţilor semnatare în ceea ce priveşte promovarea unor raporturi de muncã de naturã sã asigure protecţia socialã a salariaţilor şi prevenirea sau eliminarea conflictelor de muncã. (2) Prin Contractul Colectiv de Muncã se stabilesc, în limitele prevãzute de lege, condiţiile de muncã, salarizarea şi celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat. Art. 2. (1) Contractul Colectiv de Muncã se încheie conform prevederilor TITLULUI VIII din Codul Muncii, Legii nr.130/1996, republicatã în 1998 în baza Art.II din Legea nr.143/1997 privind Contractul Colectiv de Muncã, iar pãrţile semnatare sunt libere şi egale în negocierea clauzelor şi rãspund egal în faţa legii pentru încãlcarea acestora. (2) Pentru activitatea de asistenţã medicalã se vor aplica şi reglementãrile specifice ale ministerului de resort. Art. 3. (1) Directorul general recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat, Constituţiei României şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat, dacă nu aduce prejudicii morale altor persoane sau membri de sindicat. (2) Sindicatele din R.A.T.B. sunt recunoscute ca persoane juridice şi reprezentante unice ale salariaţilor ce sunt membri de sindicat. R.A.T.B. acordă sindicatelor conform legii, întregul său sprijin în desfăşurarea activităţii sindicale, prin reprezentanţii săi la nivelul unităţilor Regiei. Art. 4. Dispoziţiile prezentului Contract Colectiv de Muncã se aplicã tuturor salariaţilor, fără discriminări directe sau indirecte privind apartenenţa naţională, vârstă, sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. Art. 5. Orice document încheiat cu privire la conciliere, precum şi hotãrârile prin care s-au soluţionat conflictele de interese, fac parte integrantã din prezentul Contract Colectiv de Muncã, iar soluţionãrile sunt obligatorii pentru ambele pãrţi, din momentul semnãrii şi depunerii lor la Direcţia de Muncã, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti (aceasta fiind unicul depozitar al Contractului Colectiv de Muncã). 3 Art. 6. (1) Reprezentanţii sindicatelor sunt cei nominalizaţi în prezentul Contract Colectiv de Muncã (Anexa 12) şi fac dovada reprezentativitãţii la nivel de regie, conform Art.17, aliniatul 1, litera c, sau Art.18, aliniatul 3, din Legea nr.130/1996 republicatã, pentru care s-a depus împuternicire. (2) Reprezentanţii patronatului care participã la negocierea Contractului Colectiv de Muncã sunt cei nominalizaţi în Anexa 11 din prezentul contract. Art. 7. (1) În condiţiile prevãzute de lege şi a reprezentãrii salariaţilor de cãtre sindicatele organizate în unitãţi, salariaţii care fac parte sau nu din sindicatele unitãţilor respective se supun prevederilor prezentului Contract Colectiv de Muncã. (2) La negociere va participa câte un reprezentant de la sindicatele care nu au reprezentativitate, în calitate de observator. (3) Pentru desfăşurarea negocierilor colective, salariaţii, alţii decât membrii de sindicat, vor plăti o contribuţie lunară de 0,5% din salariul de bază. Art. 8. (1) Prevederile din prezentul Contract Colectiv de Muncã vor fi respectate în Contractele Individuale de Muncã prin clauzele specifice, care în nici un caz nu pot fi contrare. (2) Toate drepturile obţinute de salariaţii R.A.T.B. pânã la semnarea prezentului Contract Colectiv de Muncã se menţin, dacã nu contravin reglementãrilor legale. (3) Pãrţile semnatare, de comun acord, pot hotãrî modificarea unor prevederi, cu scopul de a creşte productivitatea muncii, de a îmbunãtãţi utilizarea forţei de muncã, ca urmare a modificãrilor survenite în dotarea cu utilaje, vehicule etc. (4) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor si obligatiilor ce decurg din prezentul Contract Colectiv de Muncã intervin reglementãri legale sau mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract, cu informarea prealabilă a părţilor. Art. 9. (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncã se încheie pe o perioadă de 1 an. (2) Executarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă este obligatorie pentru părţi, nerespectarea obligaţiilor asumate reprezintă o încălcare a atribuţiilor de serviciu, atrăgând răspunderea disciplinară şi materială după caz (3) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă Contractul Colectiv de Muncă cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la data înregistrării la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti a noului Contract Colectiv de Muncă, dar nu mai mult de 12 luni. (4) Contractul se aplică de la data înregistrării la D.M.S.S.F.M.B. (5) Negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă vor începe cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract. Art. 10. Modificãrile prezentului Contract Colectiv de Muncã se fac în conformitate cu Codul Muncii, Legea Contractului Colectiv de Muncă şi alte reglementări legale. 4 Art. 11. (1) În conformitate cu Legea conflictelor de muncã, Legea sindicatelor şi Legea Contractului Colectiv - prezentul Contract Colectiv de Muncã are aplicare continuã în cadrul R.A.T.B., de comun acord cu sindicatele, fiind statuatã interzicerea grevelor totale, cu obligativitatea funcţionãrii în orice situaţie cu minimum o treime din activitate. (2) Numãrul de vehicule şi liniile pe care se va circula în caz de grevã se va stabili de conducerea unitãţii de comun acord cu sindicatele, în limita legală de 1/3 din activitate. (3) În cazuri de grevã, se convine cã participarea salariaţilor se face fãrã utilizarea mijloacelor de producţie sau dotãri ale R.A.T.B. (4) În caz de manifestaţii, la solicitarea sindicatelor, conducerea poate aproba închirierea de mijloace de transport în acest scop. (5) Alte probleme legate de soluţionarea conflictelor de muncã se vor derula în conformitate cu prevederile Legii nr.168/1999. Art. 12. În mãsura în care atât conducãtorii unitãţilor R.A.T.B. – R.A., cât şi reprezentanţii sindicatelor, se confruntă cu probleme ce nu se pot rezolva prin aplicarea prezentului C.C.M., aceştia sunt obligaţi să informeze imediat conducerea Regiei, în mod ierarhic, pentru a se putea lua mãsurile necesare corespunzãtoare. Art. 13. Litigiile şi conflictele de muncã în cadrul unitãţilor şi subunitãţilor R.A.T.B., aşa cum au fost ele nominalizate integral, se conciliazã în prima etapã cu conducãtorii acestora şi numai în cazurile de nerezolvare, ierarhic, pânã la Conducerea R.A.T.B. În acelaşi sens vor fi interpretate şi sarcinile şi obligaţiile R.A.T.B., ale salariaţilor şi sindicatelor de la unitãţile şi subunitãţile R.A.T.B. Art.14. (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncã se deruleazã în concordanţã cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern R.A.T.B., ale cãror prevederi trebuie cunoscute şi respectate de salariaţi. (2) Regulamentul Intern se întocmeşte de către angajator cu acordul Sindicatelor şi va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor prin afişare la loc vizibil, de către reprezentanţii Administraţiei, pentru fiecare loc de muncă . Art. 15. Având în vedere faptul cã în activitatea economico-socialã nivelul cheltuielilor nu poate depãşi nivelul resurselor existente (venituri proprii + subvenţie), iar acestea din urmã sunt legate de buna desfãşurare a activitãţii pe colective de muncã, se convine cã nivelul dotãrilor, amenajãrilor, salarizãrii şi alte mãsuri se stabilesc în limitele fondurilor existente sau puse la dispoziţie pentru perioada 2007 – 2008. Art. 16. (1) Sindicatele ca reprezentante unice ale salariaţilor ce sunt membri de sindicat, se obligă în situaţia declanşării unui conflict de muncă să colaboreze şi împreună cu conducerea, să ia măsuri de protejare a bunurilor unităţii şi să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor.
Descarca textul complet aici...
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE