REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI Nr. 1896/17.07.2006 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ PENTRU PERIOADA 2006 - 2007 AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 18.07.2006. P R E Ş E D I N T E, Ing. Gheorghe ARON CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ PENTRU PERIOADA 2006 - 2007 AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI PARŢILE CONTRACTANTE: În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României şi Legea privind Contractul colectiv de muncă, nr.130/1996, republicată în 1998 în baza art.II din Legea 143/1997, se încheie prezentul Contract Colectiv de Muncă pentru perioada 2006 - 2007, între Regia Autonomă de Transport Bucureşti, reprezentată prin Director General – Ing. Gheorghe ARON şi reprezentanţii Sindicatelor din R.A.T.B.-R.A. CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. (1) Contractul Colectiv de Muncă are ca scop reglementarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin parţilor semnatare în ceea ce priveşte promovarea unor raporturi de muncă de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor şi prevenirea sau eliminarea conflictelor de muncă. (2) Prin Contractul Colectiv de Muncă se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, condiţiile de muncă, salarizarea şi celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat. Art. 2. (1) Contractul Colectiv de Muncă se încheie conform prevederilor TITLULUI VIII din Codul Muncii, Legii nr.130/1996, republicată în 1998 în baza Art.II din Legea nr.143/1997 privind Contractul Colectiv de Muncă, iar părţile semnatare sunt libere şi egale în negocierea clauzelor şi răspund egal în faţa legii pentru încălcarea acestora. (2) Pentru activitatea de asistenţa medicală se vor aplica şi reglementările specifice ale ministerului de resort. Art. 3. (1) Directorul general recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat şi a legilor naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat, dacă nu aduce prejudicii morale altor persoane sau membri de sindicat. (2) Este recunoscut sindicatul ca unicul reprezentant al salariaţilor ce sunt membri de sindicat din R.A.T.B.-R.A. ca persoană juridică şi acordă conform Legii sindicatelor întregul său sprijin în desfăşurarea activităţii sindicale, prin reprezentanţii săi la nivelul unităţilor Regiei. Art. 4. Dispoziţiile prezentului Contract Colectiv de Muncă se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de data angajării lor în R.A.T.B., fără discriminări directe sau indirecte privind apartenenţa naţională, vârstă, sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. Art. 5. Orice document încheiat cu privire la conciliere, precum şi hotărârile prin care s-au soluţionat conflictele de interese, fac parte integrantă din prezentul Contract Colectiv de Muncă, iar soluţionările sunt obligatorii pentru ambele parţi, din momentul semnării şi depunerii lor la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti (aceasta fiind unicul depozitar al Contractului Colectiv de Muncă). Art. 6. (1) Reprezentanţii sindicatelor sunt cei nominalizaţi în prezentul Contract Colectiv de Muncă (Anexa 12) şi fac dovada reprezentativităţii la nivel de regie, conform Art.17, aliniatul 1, litera c, sau Art.18, aliniatul 3, din Legea nr.130/1996 republicată, pentru care s-a depus împuternicire. (2) Reprezentanţii patronatului care participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă sunt cei nominalizaţi în Anexa 11 din prezentul contract. Art. 7. (1) În condiţiile prevăzute de lege şi a reprezentării salariaţilor de către sindicatele organizate în unităţi, salariaţii care fac parte sau nu din sindicatele unităţilor respective se supun prevederilor prezentului Contract Colectiv de Muncă. (2) La negociere va participa câte un reprezentant de la sindicatele care nu au reprezentativitate, în calitate de observator. (3) Pentru desfăşurarea negocierilor colective, salariaţii, alţii decât membrii de sindicat, vor plăti o contribuţie lunară de 0,3% din salariul de bază. Art. 8. (1) Prevederile din prezentul Contract Colectiv de Muncă vor fi respectate în Contractele Individuale de Muncă prin clauzele specifice, care în nici un caz nu pot fi contrare. (2) Toate drepturile obţinute de salariaţii R.A.T.B. până la semnarea prezentului Contract Colectiv de Muncă se menţin, dacă nu contravin reglementărilor legale. (3) Părţile semnatare, de comun acord, pot hotărî modificarea unor prevederi, cu scopul de a creşte productivitatea muncii, de a îmbunătăţi utilizarea forţei de muncă, ca urmare a modificărilor survenite în dotarea cu utilaje, vehicule etc. (4) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor si obligaţiilor ce decurg din prezentul Contract Colectiv de Muncă intervin reglementări legale sau mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract, cu informarea prealabilă a părţilor. Art. 9. (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncă se încheie pe o perioadă de 1 an. (2) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă Contractul Colectiv de Muncă cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la data înregistrării la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti a noului Contract Colectiv de Muncă, dar nu mai mult de 12 luni. (3) Contractul se aplică de la data înregistrării la D.M.S.S.F.M.B. (4) Negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă vor începe cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract. Art. 10. Modificările prezentului Contract Colectiv de Muncă se fac în conformitate cu Codul Muncii, Legea Contractului Colectiv de Muncă şi alte reglementări legale. Art. 11. (1) În conformitate cu Legea conflictelor de muncă, Legea sindicatelor şi Legea Contractului colectiv - prezentul Contract Colectiv de Muncă are aplicare continuă în cadrul R.A.T.B., de comun acord cu sindicatele, fiind statuată interzicerea grevelor totale, cu obligativitatea funcţionarii în orice situaţie cu minimum o treime din activitate. (2) Numărul de vehicule şi liniile pe care se va circula în caz de grevă se va stabili de conducerea unităţii de comun acord cu sindicatele, în limita legală de 1/3 din activitate. (3) În cazuri de grevă, se convine că participarea salariaţilor se face fără utilizarea mijloacelor de producţie sau dotări ale R.A.T.B. (4) În caz de manifestaţii, la solicitarea sindicatelor, conducerea poate aproba închirierea de mijloace de transport în acest scop. (5) Alte probleme legate de soluţionarea conflictelor de muncă se vor derula în conformitate cu prevederile Legii nr.168/1999, ca procedură şi aplicare. Art. 12. În măsura în care atât conducătorii unităţilor R.A.T.B. – R.A., cât şi reprezentanţii sindicatelor, se confruntă cu probleme ce nu se pot rezolva prin aplicarea prezentului C.C.M., aceştia sunt obligaţi să informeze imediat conducerea Regiei, în mod ierarhic, pentru a se putea lua măsurile necesare corespunzătoare. Art. 13. Litigiile şi conflictele de muncă în cadrul unităţilor şi subunităţilor R.A.T.B., aşa cum au fost ele nominalizate integral, se conciliază în prima etapă cu conducătorii acestora şi numai în cazurile de nerezolvare, ierarhic, până la Conducerea R.A.T.B. În acelaşi sens vor fi interpretate şi sarcinile şi obligaţiile R.A.T.B., ale salariaţilor şi sindicatelor de la unităţile şi subunităţile R.A.T.B. Art.14. (1) Prezentul Contract Colectiv de Muncă se derulează în concordanţa cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern, ale R.A.T.B., a căror prevederi trebuie cunoscute şi respectate de salariaţi. (2) Regulamentul Intern se întocmeşte de către angajator cu acordul Sindicatelor şi va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor prin afişare la loc vizibil, de către reprezentanţii Administraţiei, pentru fiecare loc de muncă . Art. 15. Având în vedere că în activitatea economico-socială nivelul cheltuielilor nu poate depăşi nivelul resurselor existente (venituri proprii + subvenţie), iar acestea din urmă sunt legate de buna desfăşurare a activităţii pe colective de muncă, se convine că nivelul dotărilor, amenajărilor, salarizării şi alte măsuri se stabilesc în limitele fondurilor existente sau puse la dispoziţie pentru perioada 2006 – 2007. Art. 16. (1) Sindicatul, ca unic reprezentant al salariaţilor ce sunt membri de sindicat, se obligă ca prin activitatea sa, să colaboreze şi să contribuie la buna organizare şi desfăşurare a procesului de producţie, cu excepţia cazurilor când intervin conflicte de interese, care nu s-au soluţionat în urma acţiunii de conciliere cu Conducerea R.A.T.B. (2) În această situaţie, sindicatul împreună cu conducerea trebuie să ia măsuri de protejare a bunurilor unităţii şi să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor.
Descarca textul complet aici...
- ACASA
- CONDUCEREA RATB
- CONSILIUL DE ADM. RATB-RA
- OBLIGATII ALE CALATORILOR
- C.G.M.B. NR.156/2001 MODIFICAT
- CENTRUL DE SANATATE RATB
- CONSTITUTIA ROMANIEI
- CCM NATIONAL 2007-2010
- CCM 2006-2007
- CCM 2007-2008
- CCM 2008-2009
- CCM 2009-2010
- PROTOCOL LA CCM 2008-2009
- TICHET DE MASA
- TICHET DE VACANTA
- SALARIZARE
- PAUZA SI REPAUSUL
- SOMAJ
- LEGEA SINDICATELOR
- CODUL MUNCII
- CONTRACT COLECTIV DE MUNCA
- CONFLICTELE DE MUNCA
- SISTEMUL PUBLIC DE PENSII
- CONTRIBUTII LA PENSIE 2009
- SISTEMUL PRIVAT DE PENSII
- TAXA AUTO 2009
- FIRME DE ASIGURARE RCA 2009
- CERTIFICAT DE NASTERE
- CARTEA DE IDENTITATE
- PERMIS DE CONDUCERE
- OUG 146/2008
- INMATRICULARE AUTO
- BUCUR "LF"
- IRISBUS CITELIS
- MERCEDES CITARO
- TROLEIBUS NEOPLAN
- TROLEIBUZ NEOPLAN 2008
- LEGISLATIE
- ZILE DE SARBATOARE LEGALE
- OUG nr 79/2008
- SUSTINEREA FAMILIEI
- LEGEA 218/2008
- Legea 300/2004 Autorizare PFA
- REPREZENTATIV. ORG. SIND.
- DELEGAT SIND. INTREPRINDERE
- PRIMARIA CAPITALEI
- PRIMARIA SECTOR 1
- PRIMARIA SECTOR 2
- PRIMARIA SECTOR 3
- PRIMARIA SECTOR 4
- PRIMARIA SECTOR 5
- PRIMARIA SECTOR 6
SPM-RATB

                                                                           Pagina web realizata de Valentin Pruna______sofer depoul Bujoreni

                 © Copyright 2008-2010  TOATE DREPTURILE REZERVATE